PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie ochrany ovzduší - M216004
Anglický název: Atmosphere Protection Technology
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Staf Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem dané environmentální technologie.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu klíčové tecnologické proudy.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Vejvoda J., Machač P., Buryan P: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X

D:

1. Warnatz J., Maas U., Dibble R.W: Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

2. Moser R.E: Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.

3. Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E: Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos,

Manuel A.

4. G. W. vanLoon, S. J. Duffy: Environmental Chemistry A Global Perspective, Oxford University Press, 2011,

ISBN 978-0-19-922886-7

5. Knudsen, H., Rasmussen, N. (eds.). Particulate Matter: Sources, Emission Rates and Health Effects, 1st ed.; Nova Science Publishers,

Inc., New York, 2012, ISBN: 978-1-61470-948-0.

6. Tomita, A. (ed.). Emissions Reduction: NOx/SOx Suppression, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001, ISBN: 978-0080440897.

7. Demidov, S., Bonnet, J. (eds.). Traffic Related Air Pollution and Internal Combustion Engines, 1st ed.; Nova Science Publishers,

Inc., New York, 2009, ISBN: 978-1-60741-145-1.

8. Gomes, J., F., P. (ed.). Carbon Dioxide Capture and Sequestration An Integrated Overview of Available Technologies, 1st ed.; Nova

Science Publishers, Inc., New York, 2013, ISBN: 978-1-62257-187-1.

9. Cheremisionoff, N., P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., New York, 2002, ISBN: 0-

7506-7499-7.

Poslední úprava: Staf Marek (25.01.2018)
Studijní opory -

Staf M.: Sada prezentací z řádných přednášek, převedená do formátu pdf a daná studentům k dispozici.

Staf M.: Doplňující texty k přednáškám (seznamy zkratek, výkladový slovník AJ/ČJ k pojmům z přednášek) ve formátu pdf a dané studentům k dispozici

Poslední úprava: Staf Marek (25.01.2018)
Sylabus -

Osnova předmětu:

1. Základy ochrany ovzduší

2. Nástroje aplikované pro ochranu ovzduší

3. Odprašování odpadních plynů

4. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin

7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin

8. Procesy regeneratiní

9. Emise oxidů dusíku. Primární opatření ke snižování NOx

10. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOx a kombinované procesy

11. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů

12. Základy fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)

13. Biologické procesy v ochraně ovzduší

14. Opatření k omezování emisí z motorových vozidel

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N403011 a N409002

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětu Chemické inženýrství A nebo srovnatelného předmětu bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení zkoušky, sestávající z písemného testu a verbálního prokázání znalostí jednoho tématu náhodně vygenerovaného ze seznamu. V testu musí být dosaženo alespoň 50 % správných odpovědí. Rovněž vylosované téma sestává z podotázek, z nichž musí být zodpovězeno správně alespoň 50 %.

Poslední úprava: Staf Marek (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha