PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Koksárenství - M216015
Anglický název: Coke Technology
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N216022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Předmět je zaměřen na výuku technologie výroby koksu, zpracování a využití všech produktů koksování (Koks, koksárenský plyn, dehet, benzol, amoniak). Součástí jsou také cvičení, ve kterých se procvičují metody výpočtu jednotlivých koksárenských aparátů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět: základní technologie výroby koksu, zpracování a využití hlavních produktů koksování uhlí, výpočty základních aparátů používaných v chemické části koksovny a vliv technologie koksování uhlí na životní prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z.: Miroslav Píša: Výroba koksu; SNTL Praha, 1978

Z.: Antonín Kozina, Miroslav Píša: Základy koksárenství; SNTL Praha, 1956

Z.: Antonín Kozina, Miroslav Píša, Bohumil Šplíchal: Koksárenství; SNTL/ALFA, Praha, 1973

D.: Vladimír Charvát: Skripta Koksárenství, díl II; VŠCHT Praha, 1977

D.: Jaroslav Bauer, Miroslav Janík, Rudolf Kubička, Vladimír Včelák: Skripta Koksárenství a úprava uhlí, sešit 3: chemické využití uhlí; VŠCHT Praha, 1976

D.: Vladimír Šebelík: Koksárenství v Českých zemích a na Slovensku; Hutní projekt Frýdek- Místek, 1996

D.: Orhan Kural: Coal ISBN 975-95701-1-4, Istanbul, 1995

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Ulmanova encyklopedie průmyslové chemie

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

2 hodiny přednášek + 1 hodina cvičení týdně

Individuální inženýrský projekt (výpočet zadané konkrétní úlohy)

zkouškový test

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Historie výroby koksu v českých zemích, minulost, současnost a budoucnost č. koksoven

2. Mechanismus vzniku koksu v procesu tepelné karbonizace uhlí

3. Jednotlivé celky koksovny, jejich funkce a uspořádání na koksovně

4. Koksárenská baterie a její hlavní části, různé typy koksárenských pecí

5. Koksárenské stroje a další pomocná zařízení na koksovně, provoz koksárenské baterie

6. Chemické provozy koksovny, jejich funkce, získávání vedlejších produktů koksování

7. Čištění koksárenského plynu, oblasti použití koksárenského plynu

8. Zpracování vyrobeného koksu, hodnocení kvlity koksu

9. Oblasti použití koksu, vysoká pec a její funkce, nové technologie výroby železa bez koksu

10. Nové postupy výroby koksu, vývojové tendence kosárenství

11. Znečišťování životního prostředí při výrobě koksu, snižování emisí škodlivin na koksovnách

12. Vedlejší produkty koksování - vazby mezi složením uhlí a kapalnými produkty karbonizace uhlí

13. Zpracování koksárenského dehtu a koksárenského benzolu, výroba chem. produktů

14. Zpracování vedlejších produktů koksování na uhlíková vlákna, uhlíkové elektrody a další produkty

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Absolvování předmětu N216013 Technologie uhlí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Technologie uhlí

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Beňo Zdeněk Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student v písemné části zkoušky získat alespoň 50 % bodů a u ústní části zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha