PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výroba energie z biomasy - M216016
Anglický název: Biomass for Energy Production
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Skoblia Siarhei Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216025
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Hlavním záměrem předmětu je shrnutí současného stavu poznání v oblasti energetického využití biomasy, produkce náhradních kapalných, plynných a pevných paliv, a to výhradně prostřednictvím její termochemické konverze. Cílem kurzu přednášek je zlepšení orientace posluchačů v této oblasti, a získání znalostí nutných pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. V kurzu jsou uvedeny klasické a nové technologie zaměřené na zvýšení celkové účinnosti výroby elektrické energie, ale zároveň jsou uvedena úskalí spojena s jejich praktickou realizací. V předmětu je provedena analýza současných omezení využití biomasy jak z hlediska dostupnosti vhodných zdrojů biomasy (jejich plošné hustoty, tržní ceny), tak i z hlediska překonání současných technologických problémů. Hodnocení postupů výroby energie je provedeno z hlediska jejich účinností a celkového zatížení životního prostředí. V předmětu jsou rovněž posluchači seznámeni s demonstračními a komerčními technologiemi pracujícími po celém světe a v ČR. Součástí předmětu je exkurze na demonstrační jednotku vyrábějící elektrickou energii z biomasy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

orientovat se v problematice výroby energie z biomasy,

stanovit a zhodnotit základní fyzikálně-chemické vlastnosti různých typů biomasy, a tak určit jejich chování za podmínek termochemické konverze,

orientovat se v různých typech termochemických procesů transformace energie (spalování, rychlá a pomalá pyrolýza, zplyňování) a zařízení vhodných pro výrobu energie (turbiny, motory, palivové články).

zhodnotit možnosti použití různých druhů biomasy pro výrobu energie, zvolit nejlépe vyhovující termochemický proces a zařízení pro výrobu elektrické energie a zhodnotit celkovou účinnost systému,

orientovat se v legislativních a ekonomických aspektech využití biomasy pro energetické účely.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: Zplyňování biomasy. Chem. Listy 106, 264-274 (2012)

Z: Babu P.: Biomass Gasification and Pyrolysis. Practical Design and Theory, Elsevier, Burlington, MA 01803, USA (2010), ISBN 978-0-12-374988-8.

Z: Reed, T. B.: Encyclopedia of Biomass Thermal Conversion. The Principles and Technology of Pyrolysis, Gasification & Combustion. The Biomass Energy Foundation, USA (2002); ISBN 1-60322-055-0.

D: Skoblia S., Tenkrát D., Vosecký M., Pohořelý M., Lisý M., Balaš M., Prokeš O.: Využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Chem. Listy100(S), s20�s24, (2006).

D: Brown, R. C.: Thermochemical Processing of Biomass. Conversion into Fuels, Chemicals and Power. Wiley, United Kingdom (2011); ISBN 978-0-470-72111-7.

D: Knoef, H.: Handbook Biomass Gasification. BTG, Netherlands (2005); ISBN 90-810068-1-9.

D: Pastorek Z., Kára J., Jevič P.: Biomasa obnovitelný zdroj energie, FCC Public 2004, ISBN 80-86534-06-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://biom.cz/cz/odborne-clanky

http://biomassenergyfndn.org/bef/

http://www.ecn.nl/publications/recent

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

2 hodiny přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Úvod do problematiky výroby energie z biomasy, současný stav a perspektivy.

2. Fyzikálně-chemické vlastnosti biomasy.

3. Termochemická konverze biomasy.

4. Pyrolýza. Vliv podmínek na průběh procesu (rychlost ohřevu, teplota). Rychlá pyrolýza.

5. Pomalá pyrolýza. Torefakce. Výroba dřevního uhlí.

6. Spalování.

7. Zplyňování.

8. Požadavky na kvalitu produktů termochemické konverze z hlediska jejich dalšího využití.

9. Dehet v plynu. Jeho definice, složení, způsoby stanovení.

10. Čištění produktu termochemické konverze biomasy.

11. Výroba náhradních kapalných a plynných paliv z biomasy.

12. Hydrotermální zplyňování biomasy.

13. Zařízení pro výrobu elektrické energie z biomasy ve světe a ČR.

14. Exkurze laboratoří využívaných pro stanovení fyzikalně-chemických vlastností biomasy. Dotazy. Konzultace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Skoblia Siarhei Ing. Ph.D. (30.01.2018)

U ústní zkoušky student musí odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha