PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Distribuční sítě a stokování - M217002
Anglický název: Distribution Networks and Sewerage
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N217005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)
Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na vodní zdroje, jejich vzorkování, jímání a akumulaci, včetně umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Neoddělitelnou částí je i návrh distribučních řadů a výpočet potřeby pitné vody. Pozornost je věnována též kvalitě dopravované pitné vody potrubím. Druhá část se věnuje dopravě odpadních vod, materiálům, provozu a údržbě stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

pracovat s legislativními předpisy týkajícími se dopravy vody

určit agresivní či inkrustační vlastnosti vody

hlavní typy stokových sítí

rozeznat konstrukční materiály distribučních sítí a kanalizačních trub

funkce hlavních objektů na stokové síti

orientovat se v materiálech vztahujících se k výpočtu potřeby vody a vodojemů

Literatura -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

D:Sullivan P.etal.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia,2005,0750678763

D:Farley M.,Trow S.,Losses in Water Distribution Networks, IWA,2003,1900222116

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

http://web.vscht.cz/strnadon/DISTRIBUCE/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

úspěšné absolvování průběžného testu

Sylabus -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

1. Požadavky na jakost vody

2. Vzorkování vodního prostředí

3. Jímání podzemních vod, kapacita vodních zdrojů

4. Jímání povrchových vod, ochrana vodních zdrojů, umělá infiltrace

5. Akumulace a doprava pitné vody

6. Materiály a objekty vodovodních sítí

7. Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace

8. Faktory ovlivňující průběh koroze, způsoby ochrany proti korozi

9. Kvalita vody ve vodárenských sítích

10. Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech

11. Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém

12. Materiály stokových sítí

13. Objekty a zařízení ve stokových sítích

14. Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (25.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (13.04.2023)

úspěšné absolvování zkouškového testu (min. 51 %)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha