PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Distribuční sítě a stokování - M217002
Anglický název: Distribution Networks and Sewerage
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N217005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na vodní zdroje, jejich vzorkování, jímání a akumulaci, včetně umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Neoddělitelnou částí je i návrh distribučních řadů a výpočet potřeby pitné vody. Pozornost je věnována též kvalitě dopravované pitné vody potrubím. Druhá část se věnuje dopravě odpadních vod, materiálům, provozu a údržbě stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti.
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pracovat s legislativními předpisy týkajícími se dopravy vody

určit agresivní či inkrustační vlastnosti vody

hlavní typy stokových sítí

rozeznat konstrukční materiály distribučních sítí a kanalizačních trub

funkce hlavních objektů na stokové síti

orientovat se v materiálech vztahujících se k výpočtu potřeby vody a vodojemů

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Literatura -

D:Sullivan P.etal.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia,2005,0750678763

D:Farley M.,Trow S.,Losses in Water Distribution Networks, IWA,2003,1900222116

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/strnadon/DISTRIBUCE/

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

úspěšné absolvování průběžného testu

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Sylabus -

1. Požadavky na jakost vody

2. Vzorkování vodního prostředí

3. Jímání podzemních vod, kapacita vodních zdrojů

4. Jímání povrchových vod, ochrana vodních zdrojů, umělá infiltrace

5. Akumulace a doprava pitné vody

6. Materiály a objekty vodovodních sítí

7. Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace

8. Faktory ovlivňující průběh koroze, způsoby ochrany proti korozi

9. Kvalita vody ve vodárenských sítích

10. Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech

11. Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém

12. Materiály stokových sítí

13. Objekty a zařízení ve stokových sítích

14. Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

úspěšné absolvování zkouškového testu (min. 51 %)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (13.04.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha