Biologické čištění odpadních vod - M217003
Anglický název: Biological Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217009
Je záměnnost pro: AM217003
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod.
Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základní legislativě ČR a EU k vypouštění odpadních vod

Biochemické a mikrobiologické principy čištění komunálních odpadních vod

Vysvětlit konstrukci, funkci a dimenzování jednotlivých technologických uzlů na městské ČOV

Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Literatura -

Z:van Haandel A.C.,van der Lubbe J.G.M.,Handbook of Biological Wastewater Treatment,IWA Publishing,London,2012,9781780400006

D:Quasim C.R.,Wastewater Treatment Plants:Planning,Design and Operation,Second Edition,CRC Press,Cat.No.TX66885,1566766885

D:Vesilind A.P.,Wastewater treatment plant design-textbook,IWA Publishing,London,1843390248

D:Henze M., van Loosdrecht M.C.M., Ekama G.A., Brdjanovic D. (eds.) Biological Wastewater Treatment, IWA Publishing, London, 2008, ISBN 1843391880

Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Studijní opory -

MS Teams - tým M217003-BČOV.

Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Pro získání zápočtu je nutné vypracování a obhájení semestrálního projektu dle pokynů uvedených na MS Teams - M217003 BČOV.

Pro získání zápočtu je nutné dále dosáhnout aspoň 50% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru, a to zpravidla v době konání přednášek dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe doklad k prokázání totožnosti a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky, ale nezískají zápočet ani nesloží zkoušku. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci "=". Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu M217003 rozumí účast na zápočtovém testu a minimálně 50% účast na přednáškách.

Vylepšení klasifikace B – E je možno absolvováním zkoušky v opravném termínu po předchozí domluvě se zkoušejícím. Do celkové klasifikace se započítává známka z posledního absolvovaného termínu zkoušky.

Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Sylabus -

1. Kvalitativní parametry čištěných odpadních vod, legislativa ČR a EU

2. Terminologie biochemických procesů, kinetika růstu mikroorganismů, typy biologických reaktorů z hlediska hydraulického režimu a způsobu provozu, mikrobiální složení aktivovaného kalu

3. Uspořádání technologické linky čistírny městských odpadních vod, mechanické předčištění odpadních vod – principy a technologie

4. Biochemické principy odstraňování organických látek, aktivační proces a základní technologické parametry

5. Technologické modifikace aktivačního procesu – konvenční a vsádkové systémy, regenerace kalu

6. Aerace a míchání aktivačních systémů – přestup kyslíku do vody, oxygenační kapacita, pneumatická a mechanická aerace, míchání kalové suspenze

7. Biologické odstraňování dusíku – principy, technologické systémy, bioaugmentace, vliv nutrientů na kvalitu povrchových vod

8. Biologické a chemické odstraňování fosforu, recyklace fosforu, společné biologické odstraňování dusíku a fosforu, zásady dimenzování

9. Separace aktivovaného kalu – morfologické skupiny baktérií, tvorba vloček, hodnocení separačních vlastností, separační problémy aktivovaného kalu

10. Identifikace organismů aktivovaného kalu, ovlivňování separačních vlastností aktivovaných kalů

11. Biofilmové procesy – principy a technologické modifikace, zásady dimenzování, systémy s kombinovanou kultivací biomasy

12. Dosazovacích nádrže – konstrukce a způsob provozu, technologické parametry

13. Membránové technologie, terciární čištění odpadních vod

14. Zpětné využívání vyčištěných odpadních vod – požadavky na kvalitu, oblasti využití

Poslední úprava: Růžičková Iveta (26.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalost v oblasti chemie a biologie vod.

Poslední úprava: Růžičková Iveta (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student je povinen pro absolvování předmětu zpracovat individuální projekt dle pokynů vyučujících, dosáhnout minimálně 50% úspěšnosti v zápočtovém testu a složit ústní zkoušku.

Poslední úprava: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168