PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biologické čištění odpadních vod - N217009
Anglický název: Biological Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M217003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : S217009
Je záměnnost pro: M217003, S217009, AM217003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod.
Poslední úprava: Wanner Jiří (15.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základní legislativě ČR a EU k vypouštění odpadních vod

Biochemické a mikrobiologické principy čištění komunálních odpadních vod

Vysvětlit konstrukci, funkci a dimenzování jednotlivých technologických uzlů na městské ČOV

Poslední úprava: Wanner Jiří (15.07.2013)
Literatura -

Z:van Haandel A.C., van der Lubbe J.G.M.,Handbook of Biological Wastewater Treatment,IWA Publishing,London,2012,9781780400006

D:Chudoba J.,Dohányos M.,Wanner J.,Biologické čištění odpadních vod,SNTL Praha,1991,9788003006113

D:Quasim C.R.,Wastewater Treatment Plants:Planning, Design, and Operation,Second Edition,CRC Press,Cat.No.TX66885,1566766885

D:Vesilind A.P.,Wastewater treatment plant design-textbook,IWA Publishing,London 1843390248

Poslední úprava: Wanner Jiří (15.07.2013)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Poslední úprava: Wanner Jiří (15.07.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Pro získání zápočtu je nutné vypracování a obhájení semestrálního projektu dle pokynů uvedených na:

http://web.vscht.cz/pecenkam ….

Pro získání zápočtu je nutné dále dosáhnout aspoň 50% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru, a to zpravidla v době konání přednášek dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 180 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky, ale nezískají zápočet ani nesloží zkoušku. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci "=". Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu N217009 rozumí účast na zápočtovém testu a minimálně 50% účast na přednáškách.

Poslední úprava: Wanner Jiří (30.04.2014)
Sylabus -

1. Složení splašků a městských odpadních vod; legislativa ČR; směrnice EU

2. Uspořádání technologické linky čistírny městských odpadních vod

3. Hrubé předčištění odpadních vod

4. Principy gravitační sedimentace, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží

5. Biochemické principy procesů odstraňování základních forem znečištění odpadních vod

6. Kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, růstové strategie

7. Aktivační proces: princip tvorby aktivovaného kalu,rozdělení reaktorů

8. Aktivační proces: přestup kyslíku do vody, parametry popisující tento děj

9. Aktivační proces: pneumatické aerační systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu, aerační elementy

10. Aktivační proces: separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení, separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích, membránové separátory

11. Aktivační proces: systémy biologického odstraňování nutrientů, technologické varianty, zásady dimenzování

12. Biofilmové procesy: vznik a vlastnosti biofilmu, princip činnosti a konstrukce

13. Biofilmové procesy: zásady dimenzování,čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofil

14. Operace a zařízení terciárního čištění

Poslední úprava: Wanner Jiří (17.02.2016)
Studijní prerekvizity -

Hydrochemie, Základy čištění odpadních vod

Poslední úprava: Wanner Jiří (15.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha