PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vodárenství - M217006
Anglický název: Drinking Water Treatment and Supply
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 14 / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N217012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy jednotlivých technologií používaných pro výrobu pitné vody,

navrhnout skladbu technologické linky úpravy vody podle charakteru vodního zdroje,

principy základních mechanických procesů používaných pro míchání a separaci suspenzí.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.

D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,2003024156

D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (18.06.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=191/

https://tvp.vscht.cz/home/18861/39994

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (18.06.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

úspěšné absolvování 2 průběžných testů

(možné 2 opravné termíny)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (25.01.2018)
Sylabus -

1. Požadavky na jakost pitné vody

2. Znečišťující látky v podzemních vodách, úprava podzemních vod

3. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody

4. Odkyselování, odželezování a odmanganování vody

5. Speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, a dusíkatých látek)

6. Úprava povrchových vod

7. Hrubé předčištění, koagulace

8. Střední rychlostní gradient, míchání suspenzí, výpočet míchacích zařízení

9. Čiřiče

10. Separace suspenzí usazováním

11. Zahušťování suspenzí

12. Návrh a výpočet separačních nádrží

13. Filtrace vod, druhy filtrů

14. Desinfekce pitné vody

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Hydrochemie

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (18.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování zkouškového testu + ústní zkoušky.

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (13.04.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha