PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Speciální metody analytiky vody - M217008
Anglický název: Special Methods Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N217014
Je záměnnost pro: AM217008
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
V kurzu jsou probírány instrumentální metody používané pro analýzu anorganických a organických látek ve vodách, včetně předúpravy vzorku. Pozornost je zaměřena především na separační metody (chromatografické metody - GC, GC-MS, HPLC, kapilární isotachoforézu, iontovou chromatografii), spektrální metody (AAS, ICP), celkový organický uhlík (TOC), adsorbovatelné a extrahovatelné organicky vázané halogeny (AOX, EOX) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). Výklad je doprovázen praktickými ukázkami.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní instrumentální analytické metody používané pro analýzu vod.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: M. Popl, J. Fähnrich: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-336-3

D: J. Pawlyszin: Solid phase microextraction; theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997, ISBN 0-471-19034-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Zkouška se koná jen písemnou formou na konci semestru. Opravnou zkoušku je možné konat během zkouškového období.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Úvod, směrnice, standardy, normy pro kvalitu vody a z toho pramenící potřebné detekční limity

2. Organické látky, chromatografické metody (především GC a HPLC), detekční systémy

3. Obohacovací a koncentrační techniky předcházející vlastní analytickou koncovku

4. Derivatizace, konkrétní analýzy (pesticidy, PAH, PCB, těkavá chlorovaná rozpouštědla, haloformy, uhlovodíky)

5. Kapilární isotachoforéza

6. Těžké kovy, atomová absorpční spektroskopie

7. Celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík, biochemická spotřeba kyslíku

8. Adsorbovatelné a extrahovatelné organické halogeny

9. Extrahovatelné látky, nepolární extrahovatelné látky, stanovení uhlovodíků C10-C40

10. Iontová chromatografie

11. Genové sondy

12. Exkurze - praktické ukázky

13. Exkurze - praktické ukázky

14. Exkurze - praktické ukázky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je absolvování zkouškového písemného testu s minimálním ziskem 51 bodů z celkového počtu 100 bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha