PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie - M217011
Anglický název: Hydrobiology and Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N217019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (02.05.2023)
Teoretické základy v rámci mikrobiologických a biologických analýz. Praktické provedení hydrobiologických a mikrobiologických metod, které se používají v praxi v souladu s platnou legislativou v ČR a dle systému QA/QC v laboratořích s akreditovaným systémem (ČSN EN ISO normy). Kompletní biologický rozbor pitné, povrchové a odpadní vody, užitkové a rekreační vody, nárostů a sedimentů, čistírenských kalů. Znalost indikátorových organismů, alternativní a screeningové metody. Audity technologických zařízení (úpravna vody, čistírna odpadních vod). Interpretace výsledků, odborná stanoviska.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (02.05.2023)

Studenti budou umět:

Základní mikrobiologické a biologické metody stanovení vzorků vody (povrchová, podzemní, pitná, užitková, rekreační, chladicí, procesní, odpadní, apod.), vzorků stěrů či nárostů, kalů, sedimentů.

Mikroskopovat a identifikovat základní zástupce biosestonu a abiosestonu.

Provádět kultivační stanovení řádně upraveného vzorku.

Aplikovat metodu bioindikace na environmentálních vzorcích.

Realizovat případný audit vodárenského a čistírenského provozu.

Interpretovat výsledky stanovení a definovat stanoviska s ohledem na dostupné legislativní požadavky.

Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC).

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (02.05.2023)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu jsou v rozsahu sylabu a přednášek v rámci laboratoří. Účast na cvičeních je povinná, vyžaduje se odevzdání protokolů z jednotlivých úloh. Součástí výuky je závěrečné praktické přezkoušení ze stanovení modelové typu vzorku a schopnost pracovat v týmu. Aktivní zapojení se do chodu cvičení (příprava médií a roztoků), zajištění reálných vzorků.

Sylabus -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (02.05.2023)

1. Základy práce v biologické a mikrobiologické laboratoři (metody, techniky, postupy).

2. Důležitost mikroskopické analýzy a její využití v praxi (světelná, fluorescenční mikroskopie, barvení).

3. Kultivační techniky (metody přímého výsevu, membránové filtrace), příprava vzorků, ředění.

4. Matrice: Pitná voda a studniční voda: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

5. Matrice: Pitná voda a studniční voda: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

6. Matrice: Povrchová voda, rekreační voda, bazénová voda: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

7. Matrice: Povrchová voda, rekreační voda, bazénová voda: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

8. Matrice: Odpadní voda, kaly: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

9. Matrice: Odpadní voda, kaly: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

10. Screeningové testy, MPN metody, MIKRO-LA testy, barvicí techniky, testy na antibiotickou rezistenci.

11. Využití mikroskopických analýz ve vodárenské a čistírenské praxi.

12. Nárosty a sedimenty, Biologický index saprobity, objemová biomasa, kvantitativní stanovení v mikroskopii.

13. Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) kultivačně a mikroskopicky.

14. Exkurze (VN, objekty ÚV a ČOV).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (18.01.2018)

Mikrobiologie v technologii vody (M217009), Hydrobiologie (M217015).

Popřípadě Technická mikrobiologie a hydrobiologie (B217008).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (22.01.2018)

100% účast na cvičeních, splnění 50% úspěšnosti vstupního testu, účast na celodenní exkurzi, 50% úspěšnost při absolvování výstupního testu z laboratoří. Odevzdání protokolů z jednotlivých praktických úloh. Závěrečné přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti, formou šifrovaného vzorku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.7 48
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 35

 
VŠCHT Praha