PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hydrologie a pedologie - M217014
Anglický název: Hydrology and Pedology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Dana Ing. CSc.
Záměnnost : N217022
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Hydrologie a pedologie se zabývá vztahy mezi vodou v jakékoli podobě a základními složkami prostředí a bilancí jednotlivých složek hydrologického cyklu. Předmět poskytuje informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Dále se zabývá hydrologií tekoucích vod, povrchových i podpovrchových, hydrologií nádrží, jezer a bažin. Důležitá je i hydrologie urbanizovaných oblastí. V poslední části jsou prezentovány vlastnosti půdy, půdní vody a metody jejich zkoumání vzhledem k možnostem šíření znečištění.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět :

  • posoudit chování a vlastnosti vody v jednotlivých částech hydrosféry - srážkové vody, povrchové vody tekoucí a stojaté, půdní a podzemní voda
  • statisticky zhodnotit hydrologická data a z čáry překročení získat základní charakteristiky polohy statistického souboru
  • ze znalosti součtových čar a jejich vlastností určit retenční či zásobní objem objektu
  • na dalších modelových příkladech aplikovat získané teoretické znalosti
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

D:Kemel M.:Hydrologie. Skripta ČVUT 2000,8001014568

D:Ward A.D.,Trimble S.W.,Environmental Hydrology. Lewis Publishers, 2004,1566706165

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Aktuální prezentace budou zveřejňovány na

http://web.vscht.cz/pokornd/HP

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Zápočet z předmětu Hydrologie a pedologie bude udělen na základě odevzdání vypracovaných projektů podle zadání vyučujících.

Klasifikace bude provedena na základě 2 písemných testů, které proběhnou v polovině a na konci semestru, termín upřesní vyučující. Na základě výsledků těchto testů bude stanovena výsledná známka. Pokud student jednu či obě písemky napíše na známku nedostatečně (F), může absolvovat dvě opravné ústní zkoušky v termínech, které stanoví vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Hydrosféra, hydrologie, hydrologická data, zdroje a zpracování hydrologických dat

2. Meteorologie a hydrologický cyklus, hmotnostní bilance

3. Měření srážek. Interpretace a kvantifikace srážek

4. Výpar, měření, evapotranspirace

5. Hydrologie povrchových vod

6. Pohyb vody v otevřených korytech

7. Splaveniny, charakteristika, měření, výpočet zanášení nádrže

8. Hydropedologie. Vznik a charakteristika půdy, klasifikace půdy

9. Půdní voda. Měření půdní vlhkosti, energetické kategorie půdní vody

10. Hydrodynamika půdní vody, proudění v nasycené a nenasycené zemině

11. Hydrologie podpovrchových vod

12. Dosah a vydatnost studny. Infiltrace jako hydrologický proces

13. Hydrologie jezer a bažin

14. Hydrologie urbanizovaných oblastí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Matematika I, Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pokorná Dana Ing. CSc. (23.01.2018)

Účast na přednáškách a cvičeních - 90 %.

Zápočet z předmětu Hydrologie a pedologie je udělen na základě odevzdání vypracovaných projektů podle zadání vyučující a přednesené prezentace na téma související s přednášenou látkou.

Předmět je zakončen úspěšným vykonáním ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha