PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikálně chemické čištění odpadních vod - M217016
Anglický název: Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje studentům informace o fyzikálně chemických metodách používaných při čištění odpadních vod U každé techniky je vysvětlen princip, jsou uvedeny základní návrhové a provozní parametry. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

detailně popsat a vysvětlit principy fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod;

pracovat se základními technologickými parametry čistírenských procesů založených na těchto metodách;

navrhnout optimální postup pro fyzikálně chemické čištění odpadních vod.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Sincero A.P.,Sincero G.A.,Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater,CRC Press,2002,9781843390282

D:Yen T.F., Chemical Processes for Environmental Engineering,Imperial College Press,London,2007,9781860947599

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 9783527306732

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část (zápočtový test) je zaměřena na výpočty, studenti smějí používat literaturu a poznámky z přednášek. Na psaní testu je k dispozici 90 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. Test se zpravidla píše ve 14. týdnu, v době konání přednášek dle rozvrhu. Dále jsou vypisovány tři opravné termíny během zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na test se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů (tzn. aspoň známky E), získává nárok na zápočet. Známka z testu tvoří 25 % z celkové známky.

Možnost využít opravné termíny zápočtových testů mají i studenti nespokojení se svými výsledky. Ovšem v potaz je vždy brán výsledek posledního testu - bez ohledu na testy předcházející. Tedy pokud student v opravném testu dosáhne horšího výsledku, je mu do celkové známky započítán tento výsledek.

Na ústní část zkoušky se studenti mohou přihlásit po úspěšném absolvování písemné části. Z časových důvodů nelze v jeden den absolvovat písemnou i ústní část.

Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Vylepšení známky z ústní části je možné opakováním zkoušky po předchozí domluvě s vyučujícím. Platný je opět poslední výsledek zkoušky.

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Sylabus -

1. Mechanické předčištění odpadních vod: česle, lapáky písku, síta

2. Vyrovnání průtoků a koncentrací

3. Separace nerozpuštěných látek: sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace

4. Separace olejů a tuků; likvidace stabilizovaných emulzí

5. Kaly v technologii vody :zahušťování, odvodňování, chemická stabilizace

6. Neutralizace

7. Srážení, krystalizace a koagulace

8. Chemická oxidace a redukce; mokrá oxidace, moderní oxidační procesy.

9. Elektrochemické postupy čištění odpadních vod

10. Použití ionexů pro čištění odpadních vod

11. Membránové separační postupy

12. Adsorpce

13. Extrakce, pertrakce, desorpce

14. Termické postupy čištění odpadních vod :destilace, odpařování, spalování

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I, Hydrochemie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Písemná část, je současně zápočtovým testem a je zaměřena na výpočty. Při ústní části si studenti vylosují 3 otázky týkající se různých fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod.

Výsledná známka je průměrem 4 známek (jedné z písemné části a tří z ústní části).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha