Předdiplomní seminář technologie vody - M217020
Anglický název: Water Technology: Pre-diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217029
Termíny zkoušek   
Anotace -
Studenti jsou během tří seminářů připravováni na práci v rámci své diplomové práce, která je pojata jako výzkumný projekt. Důraz je kladen na správné plánování jednotlivých aktivit, volbu vhodné výzkumné otázky a sestavení harmonogramu činností. Stručně jsou demonstrovány i některé programy vyvinuté pro management projektů. V rámci semináře studenti zpracují "miniprojekt" svojí diplomové práce. Poslední seminář je věnován pokynům pro psaní a obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • Sestavit návrh projektu (projektovou žádost);
 • Definovat výzkumnou otázku, hlavní hypotézy a cíle projektu;
 • Sestavit harmonogram projektu
 • Po formální stránce vytvořit diplomovou práci.

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Literatura -

Z:dle pokynů vedoucího diplomové práce

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Studijní opory -

https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Sylabus -

1.-6. Plánování a Management výzkumných projektů I

 • Náležitosti projektové žádosti
 • Tvorba harmonogramů (Ganttův diagram, PERT)
 • Relevantní poskytovatelé grantů (a další možnosti financování výzkumu)

7.-12. Plánování a management výzkumných projektů II

 • Prezentace studentských miniprojektů
 • Praktické ukázky plánování a realizace projektů

13.-14. Pokyny pro psaní a obhajobu diplomové práce

 • Formální požadavky na diplomovou práci
 • Pokyny pro obhajobu diplomové práce
Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování miniprojektu své diplomové práce.

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Účast na seminářích 0.4 12
2 / 2 56 / 56