Předdiplomní seminář technologie vody - M217020
Anglický název: Water Technology: Pre-diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217029
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)
Studenti jsou během tří seminářů připravováni na práci v rámci své diplomové práce, která je pojata jako výzkumný projekt. Důraz je kladen na správné plánování jednotlivých aktivit, volbu vhodné výzkumné otázky a sestavení harmonogramu činností. Stručně jsou demonstrovány i některé programy vyvinuté pro management projektů. V rámci semináře studenti zpracují "miniprojekt" svojí diplomové práce. Poslední seminář je věnován pokynům pro psaní a obhajobu diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

 • Sestavit návrh projektu (projektovou žádost);
 • Definovat výzkumnou otázku, hlavní hypotézy a cíle projektu;
 • Sestavit harmonogram projektu
 • Po formální stránce vytvořit diplomovou práci.

Literatura -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Z:dle pokynů vedoucího diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

https://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

1.-6. Plánování a Management výzkumných projektů I

 • Náležitosti projektové žádosti
 • Tvorba harmonogramů (Ganttův diagram, PERT)
 • Relevantní poskytovatelé grantů (a další možnosti financování výzkumu)

7.-12. Plánování a management výzkumných projektů II

 • Prezentace studentských miniprojektů
 • Praktické ukázky plánování a realizace projektů

13.-14. Pokyny pro psaní a obhajobu diplomové práce

 • Formální požadavky na diplomovou práci
 • Pokyny pro obhajobu diplomové práce
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Vypracování miniprojektu své diplomové práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,4 10
Práce na individuálním projektu 1,2 34
Účast na seminářích 0,4 12
2 / 2 56 / 56