PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt technologie vody II - M217023
Anglický název: Water Technology: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N217036
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student samostatně pracuje na konkrétním vědecko-výzkumném projektu. Projekt je zakončen vypracováním seminární práce a prezentací výsledků práce. Výsledky projektu student využije v následujícím semestru při tvorbě diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

vypracovat literární rešerši a na jejím základě zvolit vhodný způsob řešení daného problému,

samostatně pracovat na výzkumném projektu,

vyhodnotit výsledky experimentů a vyvodit z nich patřičné závěry,

prezentovat výsledky své vědecké práce.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Zadání projektu

2.-13. Individuální práce na projektu, konzultace

14. Obhajoba

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Vodárenství, Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy, Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (21.01.2018)

Požadavky pro klasifikovaný zápočet:

1. vypracovat seminární práci;

2. obhájit tuto práci před zkušební komisí.

Téma seminární práce určí vedoucí projektu - tj. příslušný vedoucí diplomové práce (literární rešerše k DP, vyhodnocení dílčích experimentálních pokusů ...).

V posudku vedoucího a při samotné obhajobě jsou studenti hodnoceni např. podle následujících kritérií:

• Provedení kritické literární rešerše

• Laboratorní zručnost/schopnost získání spolehlivých laboratorních dat

• Zpracování a interpretace dat

• Formulace závěrů

• Samostatnost a iniciativní přístup při práci na projektu

• Grafická úroveň prezentace (přehlednost snímků, barevné řešení, …)

• Verbální a neverbální projev

• Jasná formulace cílů/výzkumných otázek/formulace smyslu dané práce

• Přehlednost popisu metodiky a demonstrace získaných dat

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 3.9 109
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha