Seminář a laboratoř analytiky vody - M218003
Anglický název: Water Analysis: Seminar and Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/7, KZ [HT]
Počet míst: 12 / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N218011
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu vody v oborech analýz pitných, užitkových, napájecích a odpadních vod. Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou probrány metody titrační, spektroskopické, potenciometrické, chromatografické i gravimetrické
Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • provádět analýzy vod normovanými metodami
  • aplikovat i nestandardní metody analýzy
  • upravovat analytické postupy podle charakteru řešeného problému a na základě správné laboratorní praxe
Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Literatura -

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Metody chemické analýzy vod,1988

Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2000,978-80-7080-391-6

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Studijní opory -

https://uen.vscht.cz/studium/8321/8729

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Sylabus -

1. Příprava roztoků, seznámení s přístroji v laboratoři, kalibrace přístrojů

2. Stanovení pH, měrné vodivosti, neutralizační kapacity

3. Stanovení síranů vážkově, titračně, nefelometricky, obsah solí

4. Stanovení chloridů argentometricky, stanovení vápenatých a hořečnatých iontů

5. Rozpuštěný kyslík, siřičitany

6. Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Mn

7. Stanovení Cr a stanovení Al a Fe fotometricky

8. Stanovení TOC, IC

9. Stanovení dusičnanů, dusitanů a amonných iontů

10.Stanovení tenzidů

11.Stanovení fosforečnanů a křemičitanů

12.Stanovení huminových látek

13.Stanovení kovů metodou AAS

14.Komplexní rozbor vody

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

absolvování všech laboratorních prací

odevzdání všech protokolů

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Účast na seminářích 1 28
6 / 5 168 / 140