PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář a laboratoř analytiky vody - N218011
Anglický název: Water Analysis: Seminar and Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M218003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu vody v oborech analýza pitných, užitkových, napájecích a odpadních vod. Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou probrány metody titrační, spektroskopické, potenciometrické, chromatografické i gravimetrické
Poslední úprava: NOVOTNAI (11.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Provádět analýzy vod normovanými metodami,

Aplikovat i nestandardní metody analýzy,

Upravovat analytické postupy podle charakteru řešeného problému a na základě správné laboratorní praxe

Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)
Literatura -

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86

Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6

Poslední úprava: NOVOTNAI (11.09.2013)
Studijní opory - angličtina

http://www.vscht.cz/ktt/

Poslední úprava: Fialová Jana (30.09.2013)
Sylabus -

1. Příprava roztoků, seznámení s přístroji v laboratoři, kalibrace přístrojů

2. Stanovení pH, vodivosti, neutralizační kapacity (2x)

3. Stanovení síranů vážkově, titračně, nefelometricky, obsah solí

4. Stanovení chloridů argentometricky a merkurimetricky a stanovení Ca2+ a Mg2+ (tvrdost)- chelatometricky

5. Rozpuštěný kyslík, siřičitany

6. Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Mn

7. Stanovení Cr+6 a stanovení Al a Fe fotometricky

8. Nepolární extrahovatelné látky

9. Stanovení dusičnanů, dusitanů a amonných iontů

10.Tenzidy

11.Stanovení fosforečnanů a křemičitanů

12.Humínové látky

13.Stanovení kovů metodou AAS

14.Komplexní rozbor vody

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Zkouškový test 10

 
VŠCHT Praha