PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř energetiky - M218004
Anglický název: Energetics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N218012
Anotace -
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod v energetice. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek (paliv). Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického.
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Literatura - angličtina

R: https://uen.vscht.cz/studium/

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Studijní opory -

Návody k laboratorním cvičení viz stránka ústavu : https://uen.vscht.cz/studium/

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Sylabus -

1. Aplikace membránových procesů

2. Bodová koroze cyklickou polarizací

3. Základy metalografické analýzy

4. Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

5. Hodnocení korozních dějů

6. Kvalita aglomerovaných paliv

7. Stanovení korozní rychlosti pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie

8. Mechanické vlastnosti kovů

9. Stanovení Ryznerova indexu stability vody

10. Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

11. Stanovení celkové kapacity ionexů

12. Porovnání souproudé a protiproudé regenerace

13. Tlakové ztráty na ionexové koloně

14. Rovnovážná sorpce těžkých kovů

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětu Analytická chemie I nebo analogického předmětu bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování protokolů z laboratorních prací. Protokoly s hodnocením vedoucího práce předložit ke kontrole.

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 25
4 / 4 109 / 112
 
VŠCHT Praha