PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř energetiky - M218004
Anglický název: Energetics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N218012
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod v energetice. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek (paliv). Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálními metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

R: https://uen.vscht.cz/studium/

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Návody k laboratorním cvičení viz stránka ústavu : https://uen.vscht.cz/studium/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

1. Aplikace membránových procesů

2. Bodová koroze cyklickou polarizací

3. Základy metalografické analýzy

4. Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

5. Hodnocení korozních dějů

6. Kvalita aglomerovaných paliv

7. Stanovení korozní rychlosti pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie

8. Mechanické vlastnosti kovů

9. Stanovení Ryznerova indexu stability vody

10. Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

11. Stanovení celkové kapacity ionexů

12. Porovnání souproudé a protiproudé regenerace

13. Tlakové ztráty na ionexové koloně

14. Rovnovážná sorpce těžkých kovů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Vypracování protokolů z laboratorních prací. Protokoly s hodnocením vedoucího práce předložit ke kontrole.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 25
4 / 4 109 / 112
 
VŠCHT Praha