PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Speciální separační metody v úpravě vody - M218006
Anglický název: Special Separation Processes in Water Technology
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N218017
Je záměnnost pro: AM218006
Anotace -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)
Předmět se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Je zaměřen na získání znalostí úpravy vody z hlediska technologického, ekonomického i ekologického. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům, dále destilaci, srážení, čiření a elektrochemickým postupům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé postupy desalinačních metod.

Navrhnout technologii úpravy daného typu vody (mořská, brakická nebo povrchová) pro přípravu demineralizované nebo pitné vody ionexovými, sorpčními nebo membránovými technologiemi.

Taktéž budou umět využívat desalinační postupy k úpravě technologických vod, k selektivní separaci kationtů a aniontů a k odstraňování organických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

R:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,978-80-7080-705-7

R:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,978-04-8668-784-8

R:Bernauer B. a kol.,Membránové procesy,VŠCHT Praha,2012,978-80-7080-808-5

R:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966

R:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976

A:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,80-7080-358-4

A:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,80-7080-624-9

A:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,978-0-470-02038-8

A:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,978-0-815-51205-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-705-7/pages-img/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

1. Technická, ekonomická a ekologická vhodnost různých desalinačních postupů

2. Destilace, srážecí procesy

3. Elektrochemické procesy

4. Elektromembránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost

5. Tlakové membránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost

6. Iontová výměna, výroba ionexů, vlastnosti ionexů

7. Rovnováha, selektivita, kinetika a kolonová dynamika iontové výměny

8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí

9. Ionexové postupy - změkčování dekarbonizace, deionizace, demineralizace

10. Příprava ultra-čisté vody, elektrodeionizace

11. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou

12. Selektivní sorpce aniontů

13. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty

14. Anorganické sorbenty - vlastnosti a použití

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

Energetika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (14.09.2023)

test

projekt

ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha