PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Energetické využití odpadů - M218012
Anglický název: Energetic Use of Waste
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Jeremiáš Michal Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Energetické využití odpadů je vysoce aktuální téma nejen pro českou energetiku a teplárenství, a to zejména vzhledem k příležitostem, které přináší současný odpadový zákon, směrnice a nařízení z Evropské unie. Postupný odklon od skládkování, zvyšující se míra recyklace, zavedení třídění bioodpadu, jsou pouze začátky mnoha změn, kterým se bude muset přizpůsobit praxe současného odpadového hospodářství, teplárenství a energetiky. Studenti budou seznámeni se stávajícími a novými výzvami energetického využití odpadů a s dostupnými i nadějnými technologiemi pro účinné termické využití odpadu nejen pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Poslední úprava: Juklíčková Hana (25.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1) Odůvodnit zvýšený budoucí zájem o technologie energetického a materiálového využití odpadu.

2) Vyhodnotit aktuální stav a možnosti využití různých druhů odpadů s důrazem na jeho energetické využití.

3) Zhodnotit možnosti jednotlivých technologií pro energetické využití odpadu.

4) Popsat zevrubně technologie a možnosti spaloven odpadů.

Poslední úprava: Juklíčková Hana (25.09.2023)
Literatura

[1] Marc J. Rogoff AND Francois Screve. Waste-to-energy technologies and project implementation. 2nd ed. Waltham, MA: William Andrew, 2011. ISBN 9781437778724.

[2] Stehlík P. Up-to-date waste-to-energy approach. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 9783319154664.

[3] Syngellakis, S. Waste to energy. Southampton: WIT Press, 2015. ISBN 978-1-78466-060-4.

[4] Klinghoffer, Naomi B. a Marco J. Castaldi, ed. Waste to energy conversion technology. Cambridge: Woodhead Publishing, 2013. Woodhead Publishing series in energy. ISBN 9780857090119.

[5] VDI 3459 Terminologie in der Energie- und Abfallwirtschaft (Terminology of waste treatment and energy management – Fundamentals)

[6] VDI 3460 Emissionsminderung; Thermische Abfallbehandlung (Emission control - Thermal waste treatment – Fundamentals)

[7] L. Lombardi, E. Carnevale and A. Corti, "A review of technologies and performances of thermal treatment systems for energy recovery from waste", Waste Manag., vol. 37, pp. 26–44, 2015.

[8] B. Leckner, "Process aspects in combustion and gasification Waste-to-Energy (WtE) units", Waste Manag., vol. 37, pp. 13–25, 2015.

[9] Nejlepší dostupné techniky (BAT) – Referenční dokument pro spalování odpadů, 2019

[10] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech

[11] Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech

[12] Scarlat, N., Fahl, F., Dallemand, J.-F. Status and Opportunities for Energy Recovery from Municipal Solid Waste in Europe. Waste Biomass Valor 10, 2425–2444, 2019

[13] Hušek, M., Moško, J., Pohořelý, M. Sewage sludge treatment methods and P-recovery possibilities: Current state-of-the-art. J Environ Manage 315, 115090, 2022

Poslední úprava: Juklíčková Hana (25.09.2023)
Studijní opory -

Přednášky zpřístupněné na stránkách předmětu

Doporučená odborná literatura

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Sylabus -

1 Úvod, legislativa, statistika odpadů

2 Předúprava odpadů (MBÚ, TAP)

3 Biologicky rozložitelné odpady

4 Spalovny odpadů I.

5 Spalovny odpadů II.

6 Spalovny odpadů III.

7 Zpracování popelovin po spalování odpadů

8 Exkurze

9 Koroze v ZEVO

10 Workshop ZEVO: prezentace studentů

11 Zplyňování odpadů

12 Pyrolýza odpadů

13 Termické zpracování čistírenských kalů

14 Konzultace

Poslední úprava: Juklíčková Hana (25.09.2023)
Vstupní požadavky -

Zájem o odpadovou problematiku a o energetiku.

Základní orientace ve způsobech nakládání s odpady.

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha