PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Energetické využití odpadů - M218012
Anglický název: Energetic Use of Waste
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Jeremiáš Michal Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)
Energetické využití odpadů je vysoce aktuální téma nejen pro českou energetiku a teplárenství, a to zejména vzhledem k příležitostem, které přinese nový připravovaný „odpadový“ zákon. Již zavedený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelného nebo využitelného odpadu (od roku 2024) a zavedení třídění bioodpadu, jsou pouze začátky mnoha změn, kterým se bude muset přizpůsobit praxe odpadového hospodářství, teplárenství a energetiky. Studenti budou seznámeni se stávajícími a novými výzvami energetického využití odpadů a s dostupnými i nadějnými technologiemi pro účinné termické využití odpadu nejen pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Studenti budou umět:

1) Odůvodnit zvýšený budoucí zájem o technologie energetického zpracování odpadu.

2) Vyhodnotit aktuální stav a možnosti využití různých druhů odpadů s důrazem na jeho energetické využití.

3) Zhodnotit možnosti jednotlivých technologií pro energetické využití odpadu.

4) Popsat zevrubně technologii a možnosti spaloven odpadů.

Literatura
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

[1] Marc J. Rogoff AND Francois Screve. Waste-to-energy technologies and project implementation. 2nd ed. Waltham, MA: William Andrew, 2011. ISBN 9781437778724.

[2] Stehlík P. Up-to-date waste-to-energy approach. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 9783319154664.

[3] Syngellakis, S. Waste to energy. Southampton: WIT Press, 2015. ISBN 978-1-78466-060-4.

[4] Klinghoffer, Naomi B. a Marco J. Castaldi, ed. Waste to energy conversion technology. Cambridge: Woodhead Publishing, 2013. Woodhead Publishing series in energy. ISBN 9780857090119.

[5] VDI 3459 Terminologie in der Energie- und Abfallwirtschaft (Terminology of waste treatment and energy management – Fundamentals)

[6] VDI 3460 Emissionsminderung; Thermische Abfallbehandlung (Emission control - Thermal waste treatment – Fundamentals)

[7] L. Lombardi, E. Carnevale and A. Corti, "A review of technologies and performances of thermal treatment systems for energy recovery from waste", Waste Manag., vol. 37, pp. 26–44, 2015.

[8] B. Leckner, "Process aspects in combustion and gasification Waste-to-Energy (WtE) units", Waste Manag., vol. 37, pp. 13–25, 2015.

[9] S. S. A. Syed-Hassan, Y. Wang, S. Hu, S. Su and J. Xiang, "Thermochemical processing of sewage sludge to energy and fuel: Fundamentals, challenges and considerations", Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 80, no. January, pp. 888–913, 2017.

[10] P. Stehlík, "Up-to-date technologies in waste to energy field", Rev. Chem. Eng., vol. 28, no. 4–6, pp. 223–242, 2012.

[11] M. J. Murer, H. Spliethoff, C. M. W. de Waal, S. Wilpshaar, B. Berkhout, M. A. J. van Berlo, O. Gohlke and J. J. E. Martin, "High efficient waste-to-energy in Amsterdam: getting ready for the next steps", Waste Manag. Res., vol. 29, no. 10_suppl, pp. S20–S29, 2011.

[12] M. Pavlas, M. Touš, P. Klimek and L. Bébar, "Waste incineration with production of clean and reliable energy", Clean Technol. Environ. Policy, vol. 13, no. 4, pp. 595–605, 2011.

[13] A Buekens, H Huang, Comparative evaluation of techniques for controlling the formation and emission of chlorinated dioxins/furans in municipal waste incineration, Journal of Hazardous Materials, Volume 62, Issue 1, 1998, Pages 1-33, ISSN 0304-3894.

Studijní opory -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Přednášky zpřístupněné na stránkách předmětu

Doporučená odborná literatura

Sylabus -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

1. Úvod do problematiky energetického využití odpadů a aktuální statistika energetického využití odpadu

2. Stručný přehled relevantní legislativy, rozdělení a charakterizace odpadů, mechanicko-biologicko-fyzikální úprava SKO

3. Využití odpadu jako paliva

4. Nízko-teplotní procesy pro využití BRO a BRKO

5. Pyrolýza a zplyňování odpadů

6. Spalování jedno-druhových odpadů a TAP

7. Energetické využití čistírenských kalů

8. Teplárenství

9. Spalování odpadů I – přehled technologie

10. Spalování odpadů II – čištění spalin

11. Spalování odpadů III – problematika koroze

12. Spalování odpadů IV – exkurze do ZEVO Malešice

13. Spalování odpadů V – využití popílku a strusky

14. Konzultace

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Zájem o odpadovou problematiku a o energetiku.

Základní orientace ve způsobech nakládání s odpady.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha