PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Transport kontaminantů v životním prostředí - M240005
Anglický název: Transport of Contaminants in the Environment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N240006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na aplikaci dostupných analytických a numerických modelů k řešení spektra úloh týkajících se transportu kontaminace v životním prostředí. Znalosti ze seminářů se uplatní ve vypracování vybrané úlohy, jejíž samostatné řešení bude součástí hodnocení spolu s aktivní účasti na seminářích.
Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět aplikovat představené analytické a numerické modely k řešení spektra úloh týkajících se transportu kontaminace v životním prostředí. Výsledky řešené úlohy budou schopni odevzdat ve formě závěrečné zprávy.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Literatura -

VALENTOVÁ, Jana. Hydraulika podzemní vody. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02404-0.

CÍSLEROVÁ, Milena a Tomáš VOGEL. Transportní procesy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01866-0.

ŠRÁČEK, Ondřej, Miroslav ČERNÍK a Zbyněk VENCELIDES. Applications of geochemical and reactive transport modeling in hydrogeology. Olomouc: Palacký University, 2013. ISBN 978-80-244-3781-1.

BEAR, Jacob. a A. H.-D. CHENG. Modeling groundwater flow and contaminant transport. London: Springer, c2010. Theory and applications of transport in porous media, v. 23. ISBN 978-1-4020-6682-5.

DOMENICO, P. A. a F. W. SCHWARTZ. Physical and chemical hydrogeology. 2nd ed. New York: Wiley, c1998. ISBN 0471597627.

SEINFELD, John H. a Spyros N. PANDIS. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 1118947401.

LOGAN, Bruce E. Environmental transport processes. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. ISBN 978-0-470-61959-9.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Skripta VŠCHT v elektronické podobě (zejména "Chemické inženýrství I", "Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz"): https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Sylabus -

1. Matematické modelování environmentálních jevů – základní koncepty a pojmy

2. Molekulární difuze, kondukce tepla, reakční kinetika

3. Rovnovážná distribuce kontaminantů v životním prostředí

4. Darcyho zákon, koncept REV, rovnice kontinuity proudění podzemní vody

5. Stacionární proudění podzemní vody

6. Nestacionární proudění podzemní vody

7. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě (advekce, disperze, reakce)

8. Transport tepla v podzemní vodě – analogie s transportem rozpuštěných látek

9. Inverzní úlohy pro proudění podzemní vody a transport rozpuštěných látek/tepla

10. Transportní jevy v nesaturované zóně

11. Simulace scénářů sanačního zásahu v saturované/nesaturované zóně

12. Advekčně-disperzní transport rozpuštěných látek ve vodních tělesech

13. Rozptyl znečišťujících látek v ovzduší I

14. Rozptyl znečišťujících látek v ovzduší II

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Znalosti v rozsahu předmětů Chemické inženýrství I, Fyzikální chemie I a Environmentální inženýrství.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na cvičeních, zpracování zadané úlohy a její odevzdání ve formě závěrečné zprávy v textové podobě.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha