PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytika odpadů - M240009
Anglický název: Waste Analysis
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240012
Anotace -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)
Předmět se zaměřuje na charakterizaci odpadů, odběr, předúpravu a úpravu vzorků, jejich zpracování, dále na analýzu komponent limitovaných v legislativních předpisech a další rozšiřující metody charakterizace matric. Přiblíženy jsou teoretické principy, instrumentace a praktické provedení zkoušek podle standardizovaných a modifikovaných metodik, vyjádření výsledků a jejich interpretace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Studenti budou umět volit a provádět vhodnou metodiku předúpravy, úpravy a zpracování vzorku odpadu; analyzovat relevantní ukazatele; samostatně vyhodnotit a interpretovat výsledky zkoušek; pracovat se vztažnou legislativou v oblasti odpadů.

Literatura -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Z: Standardizované metodiky v cílové oblasti (ČSN, ISO, DIN, EPA)

D: Pradyot Patnaik, Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes, CRC Press, 2017, ISBN 9781498745611

D: Shane S. Que Hee, Hazardous Waste Analysis, Government Institutes, 2000, ISBN-13: 978-0865876095

Studijní opory -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

e-learning

https://uchop.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Úvod, typy odpadů, úvod k charakterizaci matrice a složek odpadu, sledované ukazatele, legislativa, normované postupy hodnocení odpadů

2. Vzorkování, úprava vzorku, analýza odpadu

3. Stanovení obecných a fyzikálních vlastností odpadu

4. Vyluhovatelnost odpadů I, výluhové zkoušky

5. Vyluhovatelnost odpadů II, analýza výluhu

6. Stanovení těžkých kovů I, mineralizace

7. Stanovení těžkých kovů II, XRF

8. Acidobazické charakteristiky, mobilita, dostupnost

9. Termická analýza

10. Stanovení organických látek I, separace organických látek z matrice odpadu

11. Stanovení organických látek II, analýza těkavých a netěkavých organických látek v odpadu

12. Skupinové parametry

13. Stanovení dalších vlastností odpadů a ekotoxikologické testy

14. Screeningové metody a sety

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Základy anorganické, organické a analytické chemie.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno získáním zápočtu a zkoušky. Zápočet, který je podmínkou připuštění ke zkoušce, je udělen na základě absolvování zápočtového testu. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemného testu a ústní části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha