PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř vzorkování životního prostředí - M240012
Anglický název: Environmental Sampling: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N240016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Rippelová Veronika Ing. Ph.D. (21.01.2018)
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností v problematice vzorkování různých matric přírodního prostředí za účelem sledování základních fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. Praktická výuka volně navazuje na předmět "Vzorkování pro analýzu životního prostředí". Předmět se skládá ze dvou částí a probíhá blokově (časový rozsah 2 týdny). První část předmětu absolvují studenti přímo v terénu, přičemž odebírají reálné vzorky. Vzorky studenti zpracují v navazující analytické části (2.týden).Tématicky jsou jednotlivé laboratorní úlohy rozděleny tak, aby pokryly v terénní části vzorkování různých složek ŽP a v analytické části spojily základní analytické metody používané v analýze ŽP. Studenti pracují ve skupinách. Postup odběru vzorků a výsledky jednotlivých prací jsou zpracovány do přehledné závěrečné zprávy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rippelová Veronika Ing. Ph.D. (21.01.2018)

Studenti budou umět:

Provádět odběry vzorků jednotlivých složek životního prostředí

Zpracovávat protokoly o odběru vzorku dle platné legislativy

Zpracovat plán vzorkování

Propojit odběr vzorků s rozborem vzorku

Úspěšné ukončení předmětu je podmíněno odevzdáním závěrečné zprávy, která bude obsahovat postupy odběrů jednotlivých prací a výsledky analýz.

Literatura -
Poslední úprava: Rippelová Veronika Ing. Ph.D. (21.01.2018)

Z: Kolektiv autorů: Vzorkování II - životní prostředí, 2Theta, 2016, ISBN 978-80-86380-81-0

D: Kolektiv autorů: Vzorkování I – Obecné zásady, 2Theta, 2010, ISBN 978-80-86380-53-7

D: Vzorkovací práce v sanační geologii - Metodický pokyn MŽP, Ministerstvo životního prostředí, 2007

D: Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: Rippelová Veronika Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Návody k Laboratořím vzorkování životního prostředí

e-learning

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Pro absolvování předmětu je nutná účast na vzorkování v terénu, absolvování analytických prací v laboratořích a zpracování závěrečné zprávy. Laboratoře probíhají blokově 2 týdny vždy v letním semestru během dubna.

Sylabus -
Poslední úprava: Rippelová Veronika Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Rozsah předmětu zahrnuje:

Příprava projektu odběrů vzorků - teoretická příprava na odběr, úpravy vzorků v terénu, adjustace, transport, zpracování a úpravy vzorků v laboratoři, sestavení plánu vzorkování, bezpečnost práce

Vzorkování kontaminovaných zemin a analýza VOCs metodami head-space

Stanovení přítomných heterotrofních organismů v zeminách

Vzorkování stavebního odpadu a odběr reprezentativního vzorku

Identifikace neznámé látky pomocí Ramanova, FT-IR a ED-XRF spektrometru

Vzorkování a analýza sedimentů pro stanovení těžkých kovů

Vzorkování a analýza dřevní hmoty

Vzorkování půdního vzduchu pro analýzu VOCs

Difúzní vzorkování venkovního ovzduší pro sledování koncentrací VOCs

Vzorkování a charakterizace podzemní vody

Vzorkování povrchových vod stojatých

Interpretace parametrů na lokalitě

Příprava závěrečné zprávy

Vyhodnocení výsledků

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Analytika odpadů

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Březina Milan Ing. CSc. (25.01.2018)

Pro absolvování předmětu je nutná účast na vzorkování v terénu, absolvování analytických prací v laboratořích a zpracování závěrečné zprávy. Laboratoře probíhají blokově 2 týdny vždy v letním semestru během dubna.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha