PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí - M240014
Anglický název: Microbiology in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 8 / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chumchalová Jana Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N240023
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání teoretických informací o mikroorganismech vyskytujících se v životním prostředí a na jejich ověření v laboratorních cvičeních. Student bude seznámen se základními vlastnostmi mikroorganismů, se způsoby degradace substrátů nezbytných pro jejich růst a dělení, s výskytem mikroorganismů v životním prostředí. Dále bude probrán vliv faktorů na metabolickou a fyziologickou aktivitu a způsoby ovlivnění metabolické a fyziologické aktivity. V poslední části budou popsány zásady práce v mikrobiologické laboratoři. Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde se studenti seznámí se základními postupy pro stanovení a charakterizaci mikroorganismů klasickými kultivačními a rychlými metodami ve vzorcích z prostředí.
Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

rozdělení mikroorganismů, základy taxonomie mikroorganismů, metabolismu a genetiky,

principy stanovení a metabolické aktivity mikroorganismů,

základní laboratorní techniky používané pro stanovení a charakterizaci metabolické aktivity mikroorganismů.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Literatura -

Pepper I.L., Gerba G.P., Gentry T.J. Environmental Microbiology. 3. vyd. Elsevier, 2015. ISBN 9780123946263

Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1462-2920/issues

Chumchalová J., Kubal M.: Praktická cvičení z environmentální mikrobiologie, VŠCHT Praha, 2017. https://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Miniatlas mikroorganismů. http://old.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/index.htm

Poslední úprava: Chumchalová Jana (07.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Požadavky pro zápočet:

posluchač bude absolvovat laboratoře a odevzdá v termínu protokol z laboratorních cvičení.

Požadavky ke zkoušce:

v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač skládat písemnou zkoušku a poté bude dotazován ústně.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Sylabus -

1. Vymezení předmětu mikrobiologie v ochraně životního prostředí. Mikrobiologické názvosloví a taxonomie, rozdělení mikroorganismů a jejich specifikace.

2. Základní struktura mikrobiálních buněk (bakterie, kvasinky, plísně, prvoci, řasy a viry) a jejich chemické složení.

3. Mikrobiální metabolismus - základní rysy (rozklad sacharidů, lipidů a dusíkatých látek). Katabolické a anabolické procesy.

4. Vliv vnitřních a vnějších faktorů na růst a vlastnosti mikroorganismů.

5. Výživa mikroorganismů. Růstová křivka (růst v baňkách a v prostředí, fáze růstu a růstové konstanty, kontinuální kultivace).

6. Principy kultivačního stanovení mikroorganismů. Způsob odběru, úchovy a přípravy vzorku k rozboru.

7. Výskyt a význam mikroorganismů v životním prostředí, a způsob stanovení (horninové prostředí, voda, ovzduší) a identifikace.

8. Požadavky na mikrobiologickou laboratoř. Zásady práce v mikrobiologické laboratoři.

9. Laboratorní práce - Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických medií.

10. Laboratorní práce - Kontrola sanitace prostředí laboratoře a hygienických opatření kultivačními a rychlými metodami.

11. Laboratorní práce - Stanovení celkového počtu bakterií, kvasinek a plísní ve vzorku horninového prostředí.

12. Laboratorní práce - Stanovení celkového počtu kultivovatelných a indikátorových mikroorganismů ve vzorku vody.

13. Laboratorní práce - Izolační techniky mikroorganismů. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů mikroorganismů.

14. Laboratorní práce - Sledování vlivu vnějších faktorů na růst mikroorganismů.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (07.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti z biologie a mikroskopování.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro zakončení je nutná 100 % účast v laboratořích, odevzdání protokolu podle daných požadavků a v termínu, napsání testu minimálně na 50 % bodů a absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha