PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí - M240015
Anglický název: Microorganisms in Polluted Environment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chumchalová Jana Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N240027
Anotace -
Cílem předmětu je seznámení se s částí environmentální mikrobiologie týkající se výskytu kontaminujících látek v prostředí a způsoby jejich biodegradace. Důraz bude kladen na hlavní principy biodegradace, na jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami (např. kontaminace ropnými látkami), mikrobiální rozklad těchto škodlivých látek v prostředí a způsoby sledování průběhu rozkladu. Nedílnou součástí budou také mikrobiologické procesy uplatňující se v průběhu skládkování a kompostování. Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde studenti na základě zadání reálného problému navrhnou plán pokusu, který realizují, a získané výsledky diskutují.
Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami,

jak probíhá rozklad škodlivých látek v prostředí mikrobiologickou cestou,

jaké jsou limity rozkladu škodlivých látek.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Literatura -

Pepper I.L., Gerba G.P., Gentry T.J. Environmental Microbiology. 3. vyd. Elsevier, 2015. ISBN 9780123946263.

Palmisano A.C., Barlaz A.M. Microbiology of solid waste. CRC Press,1996. ISBN 0849383617.

Plíva P. a kol. Kompostování a kompostárna. Praha, 2016 Profi Press. ISBN 9788086726748.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Studijní opory -

Horáková D.: Bioremediace. 2006, skriptum Masarykova univerzita, http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf

Chumchalová J., Kubal M.: Praktická cvičení z environmentální mikrobiologie, VŠCHT Praha, 2017. https://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Miniatlas mikroorganismů. http://old.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/index.htm

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Požadavky k udělení zápočtu:

absolvování laboratoří a odevzdání protokolu z laboratorních cvičení v termínu.

Požadavky ke zkoušce:

v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač skládat písemnou zkoušku a poté bude dotazován ústně.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Sylabus -

1. Prostředí výskytu mikroorganismů, mikrobiální profil prostředí, vzájemné vztahy mikroorganismů, mikroorganismů a rostlin.

2. Obecné rysy biodegradačních procesů. Vliv prostředí na průběh biodegradace (např. redox potenciál, pH).

3. Biologická dostupnost a dosažitelnost kontaminantu.

4. Ropné látky a mikroorganismy degradující ropu (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

5. Chlorované uhlovodíky a mikroorganismy degradující chlorované uhlovodíky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

6. Perzistentní organické látky a mikroorganismy degradující perzistentní organické látky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

7. Anorganické polutanty, radionuklidy, těžké kovy.

8. Skládka, mikroorganismy ve skládkách a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu skládkování.

9. Kompostování, mikroorganismy v kompostu a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu kompostování.

10. Teoretická příprava návrhu biodegradačního pokusu pro laboratorní testování.

11. Laboratorní cvičení - Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických médií.

12. Laboratorní cvičení - Stanovení celkového počtu degradujících mikroorganismů.

13. Laboratorní cvičení – Stanovení průběhu degradace kontaminantu.

14. Laboratorní cvičení - Identifikace degradujících mikroorganismů systémem Biolog.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti z biologie a mikroskopování

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro zakončení je nutná 100 % účast v laboratořích, odevzdání protokolu podle daných požadavků a v termínu, napsání testu minimálně na 50 % bodů a absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Chumchalová Jana (09.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 4 140 / 112
 
VŠCHT Praha