PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Produktová ekologie s projektem - M240021
Anglický název: Product ecology with project
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N240007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (17.07.2019)

Studenti budou znát principy metody posuzování životního cyklu a budou umět jí použít pro technologické, správní či manažerské projekty. Studenti budou mít přehled o základních kategoriích dopadu na úrovni midpointů i endpointů. Studenti se budou orientovat v problematice environmentálních prohlášení a budou umět rozpoznat, zda určitý technologický postup nemá potenciál vytvářet přenesenou environmentální zátěž.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Z: Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013

D: Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.

D: Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA2004, Lund: Studentlitteratur.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Kočí, V.: Environmentální dopady: posuzování životního cyklu. VŠCHT Praha 2013, pp 131, ISBN 978-80-7080-858-0.

Sylabus -
Poslední úprava: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA (12.07.2019)

1. Produktová ekologie. Vztah mezi lidskou činností a prostředím. Uvažování v životních cyklech. Problematika posuzování vlivů procesů a lidských činností na životní prostředí.

2. Kategorie dopadů na životní prostředí - místní, regionální, globální. Přehled kategorií dopadů: Spotřeba zdrojů. Produkce odpadů. Příčiny a následky. Metody hodnocení. Budoucí trendy.

3. Přehled kategorií dopadů: Eutrofizace. Acidifikace. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

4. Přehled kategorií dopadů: Globální oteplování. Úbytek stratosférického ozonu. Tvorba fotochemického ozonu. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

5. Přehled kategorií dopadů: Ekotoxikologie. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

6. Přehled kategorií dopadů: Lidské zdraví. Toxicita vůči člověku. Příčiny a následky. Metody hodnocení a hodnocení. Budoucí trendy.

7. Koncept posuzování životního cyklu. Definice cíle a rozsahu. Normy. Funkční jednotka. Referenční tok. Hranice systému.

8. Inventarizační analýza. Proces. Jednotkový proces. Referenční tok.

9. Elementární toky. Energie. Alokace. Kvalita dat.

10. Hodnocení dopadů životního cyklu. Klasifikace. Charakterizace. Normalizace. Vážení.

11. Výpočet potenciálů dopadu. Indikátor kategorie dopadu.

12. Interpretace LC. Posouzení zlepšení. Prezentace. Kritické přezkoumání. Analýza citlivosti. PC software.

13. Další systémové nástroje ochrany životního prostředí: IPPC, environmentální management EMS, Ekodesign. Ecoaudit. Ekoznačení. ERA. Role ERA v environmentálním managementu. Vztah mezi EIA, ERA a LCA.

14. Příklady negativních dopadů špatného nakládání odpadem. Případové studie. Etické a sociální aspekty ochrany životního prostředí. Ekologické vzdělávání. Environmentální etika.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Prezentace na dané téma během semestru.

Písemná a ústní část zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha