PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Biotechnologie v životním prostředí - M319003
Anglický název: Environmental Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Biotechnologické procesy mají v ochraně životního prostředí nezastupitelné místo. Využití biologických procesů pro rozklad kontaminantů prostředí, šetrná těžba surovin a další nové metody pro ochranu prostředí patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející biotechnologie. Úvodní přednášky poskytují studentům obecné informace, které jsou nezbytné pro návrh konkrétních technologií. Detailně jsou charakterizovány jednotlivé skupiny kontaminantů životního prostředí, metabolické dráhy jejich rozkladu i kinetika biodegradačních procesů. Podrobně jsou rovněž probrány faktory vnějšího prostředí ovlivňující tyto biotechnologické procesy a postup návrhu bioremediačního procesu. Na konkrétních příkladech jsou probrány bioremediační procesy v různých typech prostředí. Pozornost je rovněž věnována využití mikroorganismů při odstraňování těžkých kovů a těžbě nerostných surovin. Závěrečné přednášky se týkají destruktivních účinků mikroorganismů na různé materiály a možnostech jejich ochrany. V rámci semináře vypracují studenti samostatný projekt, popisující konkrétní bioremediační proces.
Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • přehled aplikace biotechnologií v zpracování odpadů a dekontamici životního prostředí
  • navrhnout přípravu biologického činitele pro účinnou dekontaminaci znečištěného prostředí
  • navrhnout biotechnologický proces dekontaminace znečištěné matrice

Poslední úprava: Maťátková Olga (11.09.2023)
Literatura -

Z:Moo-Young, M: Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Volume 6: Environmental Biotechnology and Safety, Elsevier, Amsterdam, 2011, ISBN: 9780080885049

Z:Jördening, H.-J.: Environmental Biotechnology: Concepts and Applications, Wiley, Weinheim, 2005, ISBN 9783527604289

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Studijní opory -

http://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod - možnosti a současné využití biotechnologických procesů v životním prostředí

2. Kontaminace životního prostředí; klasifikace polutantů; vymezení perzistentních sloučenin, toxicita

3. Kinetika biodegradačních procesů

4. Biochemické dráhy biodegradace perzistentních sloučenin

5. Charakteristika a vývoj biologického činitele pro bioremediační procesy

6. Fyzikálně-chemické, biologické a inženýrské základy moderních bioremediačních procesů

7. Přehled biotechnologických procesů pro čištění komunálních odpadů

8. Přehled biotechnologických procesů pro čištění průmyslových odpadů

9. Bioremediační technologie I – půdní matrice

10. Bioremediační technologie II – vodní matrice

11. Biofilm - teorie jeho vzniku, charakteristika, využití v bioremediačních procesech

12. Biotechnologické procesy pro eliminaci těžkých kovů z prostředí a v těžbě nerostných surovin

13. Fytoremediace – využití rostlin v bioremediačních procesech

14. Biodeteriorace - procesy biologického rozkladu přírodních a syntetických materiálů a technologické možnosti jejich ochrany

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Požadavky na splnění zápočtu: vypracování a prezentování projektu na zadané téma.

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška.

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
 
VŠCHT Praha