PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biotechnologie v potravinářském průmyslu - M319018
Anglický název: Biotechnology in Food Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AM319018, N319036
Je záměnnost pro: AM319018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy výroby hlavních produktů fermentačního průmyslu, které více či méně jsou potravinářskými produkty, nebo nacházejí využití v potravinářské sféře nebo se jen vyrábějí v potravinářských závodech pro použití v jiném odvětví (např. biopaliva). Předmět je koncipován strukturovaně od surovin, používaných mikroorganimů a jejich metabolismů směřující k žádaným produktům až po jednotlivé technologie. Každá technologie je sestavena po jednotkových operacích a důraz je kladen na základní mikrobiologické, biochemické, chemické, fyzikální a inženýrské principy. Student je seznamován i s aparaturou potřebnou pro danou technologii
Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhnout jednoduchou technologickou variantu pro mikrobní produkty probírané v předmětu. To představuje vybrat vhodný mikroorganismus a podle jeho vlastností navrhnout médium, včetně výpočtu jeho složení, a na základě znalostí o procese si udělat představu o průběhu kultivace (tj. závislosti jednotlivých koncentrací při vsádkovém procese) a na základě rozboru navrhnout optimální variantu kultivační techniky, Z naměřených bude umět vypočítat základní bioinženýrské parametry. Nedílnou součástí jednoduchého technologického řešení bude i návrh potřebných aparátů (laboratoř, poloprovoz, provoz), základní provozní bilance a zpracování odpadů. Orientačně dovede vypočítat i tepelnou bilanci při bioprocesu.

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Literatura -

Z:Rychtera M., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďářství a vinařství. Skripta VŠCHT, Ediční středisko VŠCHT, Praha 1991

D:Exnar P. a kol.: Lihovarská příručka, Agrospoj, Praha 1998

D:Handbook on Bioethanol, Ed. C.E.Wyman, Taylor&Francis, London 1996,1-56032-553-4

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.Co byste měli vědět o výrobě potravin. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009, 978-80-7418-051-4

Z: Dyr J., Dyr J.E.: Výroba slivovice a jiných pálenek, Maxdorf 1997, 80-85800-53-5

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=463

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Sylabus -

1. Mikrobiální technologie v potravinářském průmyslu. Struktura biotechnologického procesu.

2. Kultivační a produkční média. Základní suroviny a jejich zpracování pro další technologické využití

3. Technologie pekařského droždí a výroba mikrobiální biomasy pro využití v potravinářském, farmaceutickém, chemickém průmyslu a v zemědělství

4. Pěstování jedlých hub - příklad žampion, hlíva.

5. Průmyslová výroba ethanolu (pro potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl a pro výrobu paliv). Výběr surovin. Fermentace.

6. Izolace ethanolu z fermentačních médií. Rafinace a odvodňování. Bioethanol.

7. Výroba lihovin. Suroviny. Výroba destilátů. Jakostní znaky a hodnocení lihu a lihovin.

8. Výroba lihovin studenou cestou. Zákony ČR vztahující se k výrobě lihu a lihovin.

9. Mikrobní výroba rozpouštědel (butanolu, acetonu); možnosti výroby glycerolu.

10. Mikrobní výroba organických kyselin. Výroba octa. Výroba kyseliny citronové a glukonové

11. Výroba kyseliny mléčné. Možnosti výroby dalších organických kyselin

12. Mikrobní výroba aminokyselin

13. Zpracování odpadů z biotechnologických výrob; výroba bioplynu.

14. Hygiena potravinářských a biotechnologických provozů. Legislativní předpisy.

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie, chemické inženýrství

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha