PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř Biotechnologie léčiv I - M319019
Anglický název: Pharmaceutical Biotechnology: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie léčiv. Dále se seznámí s laboratorní, případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem, připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • plánovat a provádět laboratorní experimenty v rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma ve spolupráci s vedoucím práce
  • základní metody analýzy a hodnocení experimentálních dat
  • zpracovávat výsledky práce ve formě odborného textu s uvedením literárních zdrojů

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury (Web od Science, Scopus).

Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Studijní opory -

http://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Sylabus -

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování tématu si studenti osvojí moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů studenti zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem předmětu je zpracování výsledků zadaného tématu formou krátkého odborného sdělení.

Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti zpracují naměřené výsledky a uvedou je v podobě protokolu.

Poslední úprava: Maťátková Olga (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha