PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultivační techniky a modelování bioprocesů - M319022
Anglický název: Cultivation Techniques and Modeling of Bioprocesses
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/7, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Karabín Marcel Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N319040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení komplexní znalosti sestávající z návrhu a přípravy experimentu, jeho provedení, evaluaci získaných experimentálních dat a vyvození vztahu mezi podmínkami provedení experimentu a získanými daty. Experimentální data jsou dále použita pro vytvoření matematického modelu simulujícího průběh experimentu za různých podmínek.
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Uchovávávat produkční kmeny a připravovat inokula

Přípravit experimenty, kultivovat na různých kultivačních zařízeních, získat požadované metabolity nebo jiné produkty

Analyticky vyhodnotit vzorky

Vyhodnotit získaná data a vyvodit z nich závěry

Vytvořit matematický model simulující průběh experimentů

Poslední úprava: Karabín Marcel (11.01.2018)
Literatura -

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

Z: Scragg A.: Environmental Biotechnology, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-926867-3

Z: Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (2. vydání, 2021), ISBN: 978-80-87109-71-7

Poslední úprava: Karabín Marcel (12.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=423

Poslední úprava: Karabín Marcel (25.01.2018)
Sylabus -

1. Příprava média, inokula, způsoby skladování produkčních kultur (zamrazení s glycerolem, lyofilizace, uchování na agaru)

2. Stanovení KLa, příprava fermentoru na kultivaci (montáž, sterilizace, kalibrace elektrod)

3. Využití technik molekulární biologie v biotechnologiích, produkce rekombinantních proteinů, analýza produktu

4. Kultivace na pevném substrátu, stanovení nárůstu

5. Sladování ječmene na mikrosladovně, řízení a sledování procesu, kontrola kvality produktu

6. Pivovarský proces, příprava mladiny, zakvašení, sledování průběhu kvašení, vyhodnocení procesu

7. Sledování tvorby bakteriálního biofilmu a vlivu aktivních látek na jeho adhezi a eradikaci

8. Příprava a aplikace biostimulačního preparátu, vyhodnocení účinku na rostliny za použití 3D scanneru a multispektrální kamery

9. Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, ideální tok, pístový tok, neideální tok

10. Inženýrské základy bilancování procesů

11. Programovací jazyk a jeho použití

12. Modelování vybraných biologických procesů

13. Práce na samostatném projektu

14. Prezentace projektu

Poslední úprava: Karabín Marcel (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Základy bioinženýrství, Chemické inženýrství, Mikrobiologie

Poslední úprava: Karabín Marcel (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast na praktické výuce

Vypracování protokolů z jednotlivých úloh

Prezentace závěrečného projektu

Poslední úprava: Karabín Marcel (11.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.3 36
Práce na individuálním projektu 1.3 36
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha