PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální práce Biotechnologie léčiv                             - M319023
Anglický název: Pharmaceutical Biotechnology: Semestral Work
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na vypracování podrobné odborné rešerše na téma, jež obvykle souvisí s tématem diplomové práce studenta. V rámci předmětu studenti prohloubí své znalosti v oblasti využití primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů samostatně zpracovávat, strukturovat do vhodných kapitol a hodnotit v širších souvislostech. Při zpracování rešerše dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí databází odborné věděcké literatury (Chemical Abstracts, ISI Web of Science, Scopus).
  • analyzovat a hodnotit informace pocházející z vědeckých a odborných článků, přehledových článků a patentové literatury
  • strukturovat informace z odborné literatury a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury.

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Studijní opory -

http://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Sylabus -

Semestrální práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití všech dostupných databází. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem. Vypracují vhodnou strukturu pro přehledový článek a naplní jí informacemi nalezenými v literatuře. Výsledky rešerše v přehledovém článku podrobně vyhodnotí a formulují závěry v dostatečně širokém kontextu. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Výstupem bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Maťátková Olga (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha