PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biofyzikální chemie - M320001
Anglický název: Biophysical Chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320021
Je záměnnost pro: N320021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

Popsat základní biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (29.10.2018)

Z:Kodíček M.,Karpenko V.,Biofysikální chemie,Academia,2013, ISBN 9788020022417

D: Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2015, ISBN 0199564280

D: Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,2010, ISBN 1441963235

D:Maršík F.,Dvořák I.,Biotermodynamika,Academia,1998, ISBN 8020006648

Studijní opory -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (10.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

1. Postavení biofyzikální chemie mezi ostatními biologickými vědami

2. Bioenergetika I

3. Bioenergetika II (nerovnovážná termodynamika)

4. Význam nekovalentních interakcí pro biologické systémy

5. Obecné znaky prostorového uspořádání biopolymerů

6. Metody měření kinetiky biologických dějů

7. Farmakokinetika

8. Struktura a základní funkce biologických membrán

9. Biologické funkce vázané na membránu: biochemie vidění, dýchací řetězec a fotosyntéza

10. Elektrochemické děje v biologických systémech

11. Využití spektrofotometrie v biochemických laboratořích

12. Použití radioizotopů při studiu biologických problémů

13. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů I: NMR a rentgenová krystalografie

14. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů II: cirkulární dichroismus a fluorimetrie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (12.10.2023)

základní znalosti biochemie a fyzikální chemie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 51
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha