PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy imunochemie a laboratoř imunochemie - M320004
Anglický název: Fundamentals of Immunochemistry and Laboratory of Immunochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Hochel Igor doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N320026
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (13.12.2018)
Předmět je zaměřen na praktické osvojení pracovních postupů různých druhů imunochemických analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

navrhovat pracovní postupy a aplikovat imunochemické analytické metody v potravinářské a klinické diagnostice a v monitorování kvality životního prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418 (z)

Fukal L., Holubová B.: Imunochemie a imunoanalýza. Praha 2007, ISBN 978-80-239-8903-8 (d)

Studijní opory -
Poslední úprava: Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Přednášky a pracovní návody v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz.

Sylabus -
Poslední úprava: Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Přednášky budou postupně zaměřeny na základní funkce jednotlivých složek imunitního systému; charakteristiky týkající se struktury a vlastností antigenů a protilátek; možnosti přípravy protilátek; parametry interakce antigen-protilátka in-vitro; hapteny a imunoanalýza; detaily postupů základních imunochemických metod (precipitační-neprecipitační, bez značky-se značkou; enzymová imunoanalýza a rozdíly v jednotlivých variacích jejího uspořádání; imunoblot, imunochromatografický test, imunohistochemické aplikace a další. V navazujících laboratorních úlohách budou propojeny teoretické základy získané absolvováním přednášek s praktickým provedením vybraných laboratorních technik (ELISA, ICT, imunoblot).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Biochemie, mikrobiologie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

presentace výsledků a úspešné absolvování písemné zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha