PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Moderní instrumentální metody strukturní biologie - M320023
Anglický název: Modern instrumental methods of strucutral biology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N320087
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Předmět Moderní instrumentální metody strukturní biologie si klade za cíl seznámit studenty se základy moderních instrumentálně analytických technik a jejich využítí v oborech jako např. biochemie, mikrobiologie, bioinženýrství... Výuka zahrnuje základy hmotnostní spektrometrie, spektroskopie nukleární magnetické resonance, rentgenové krystalografie, optické a elektronové mikroskopie a povrchové plasmonové rezonance. Úvodní blok přednášek je věnován metodám visualizace molekul, výpočetním metodám a práce s databázemi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

Výpočetní metody: visualizace biomolekul a jejich manipulace, základy výpočetních metod a práce s databázemi.

NMR: základy NMR spektroskopie a využití metody pro řešení prostorových struktur proteinů, oligonukleotidů.., mapování jejich vzájemných interakcí a další využití metody pro studium fyzikálně-chemických vlastností biologicky aktivních látek

EM: základní charakteristiky a principy elektronové mikroskopie a mikroskopie skenující sondou, včetně teoretické přípravy vzorků a analýzy získaných dat

RTG: příprava krystalů, fyzikální základy metody, technologie řešení struktur biomolekul

HS: základy hmotnostní spektrometrie, přehled metod a jejich využítí pro studium biomolekul

SPR: základy metody a její využítí pro studium komplexů

Optická microskopie: základy konfokální mikroskopie, mikroskopie s vysokým rozlišením

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (10.08.2023)

Z: https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/struktbio

D: Renaud J.-P.: Structural Biology in Drug Discovery, 2020, John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 9781118681015 (dostupné přes NTK)

D: Spence J.C.H. High-resolution electron microscopy. 2013, 4th. ed. Oxford University Press, ISBN: 0199668639 (dostupné přes NTK)

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Výpočetní metody: http://web.vscht.cz/spiwokv/modelovani/

NMR: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Strukturní databáze a jejich využití, porovnávání jednotlivých struktur mezi sebou, molekulární elektrostatika

2. Predikce struktur proteinů, docking, virtuální screening

3. Molekulová mechanika, QM/MM, simulace molekulové dynamiky, problém vzorkování, sbalování proteinů

4. Základy spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR), chemický posun, interakční konstanta, součásti moderního NMR spektrometru

5. Postup při řešení struktur biomolekul, využití NMR pro studium komplexů, Konkrétní příklady řešení struktur, dynamiky a studia interakcí molekul

6. Základy struktur proteinů, úvod do rentgenové krystalografie, Krystaly makromolekul a jejich příprava

7. Teorie difrakce, sběr difrakčních dat, řešení prostorové struktury biomolekul, fázový problém, výstavba modelu, upřesňování, validace, práce s modely

8. Principy a techniky elektronové mikroskopie (transmisní (TEM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM), praktické ukázky využití v biologických vědách

9. Mikroskopie skenující sondou (mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelovací mikroskopie (STM), praktické ukázky

10. Úvod do hmotnostní spektrometrie peptidů a proteinů, ionizační techniky, hmotnostní analyzátory, fragmentační techniky

11. Aplikace MS v biologických vědách (určení molekulové hmotnosti, identifikace proteinu, sekvenční analýza peptidů, konformační analýza peptidů a proteinů, studium interakcí). Konkrétní příklady využítí technik hmotnostní spektrometrie.

12. Optická mikroskopie

13. Superrezoluční mikroskopie

14. Povrchová plasmonová rezonance

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (12.10.2023)

základní znalosti biochemie, fyzikální chemie a instrumentální analýzy v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (13.09.2023)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 5
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
3 / 3 82 / 84
 
VŠCHT Praha