PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioetika - M320037
Anglický název: Bioethics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Ventura Václav doc. ThDr. Th.D.
Záměnnost : N320072
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2018)
Studenti se seznámí se základními pojmy a problémy etiky obecné a vybranými tématy bioetiky, jako jsou její základní principy, kodexy, etické podmínky experimentu, problematika počátku a konce lidského života.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Studenti by měli získat základní orientaci ve sledovaných otázkách.

Studenti by měli být připraveni porozumět etické problematice ve svých oborech a případně zaujmout místo v etických komisích.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Z:Jankovský J., Etika pro pomáhající profese, Praha, 2003, 80-7254-329-6

Z:Ondok J.P., Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Praha, 2005, 80-7254-486-1

Z:Ptáček R., Bartůněk P. a kol., Etika a komunikace v medicíně, Grada, Praha, 2011, 978-80-247-3976

Z:Thomasma D.C., Kushner T., Od narození do smrti, Mladá Fronta, Praha, 2000, 80-204-0883-5

D:Vácha M., Königová R., Mauer M., Základy moderní lékařské etiky, Portál, Praha, 2012, 978-80-7367-780-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

1.Principy filosofie a filosofické etiky

2.Úvod do (lékařské) etiky

3.Etika v politice

4.Kategorie filosofické etiky a bioetiky

5.Základy demokracie a lidská práva

6.Etika v dějinách I

7.Etika v dějinách II

8.Vztah lékař a pacient

9.Etické otázky kolem počátku života

10.Etické otázky alokace

11.Etické otázky transplantací

12.Sebevražedné jednání

13.Experiment

14.Paliativní medicína a umírání

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

Biologie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

aktivní účast na kurzu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha