PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organizace zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví - M320038
Anglický název: Health care organization and public health protection
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Hnilicová Helena PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N320074
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)
Předmět klade důraz na zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Studenti jsou seznámeni s organizační strukturou českého zdravotnictví, sítí zdravotnických zařízení a zdravotní péčí. Dále jsou seznámeni se zdravotním stavem české populace a nejvýznamnějšími rizikovými faktory, které jej ovlivňují.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Studenti budou umět:

Studenti se seznámí s právním rámcem poskytování zdravotní péče v ČR.

Studenti získají přehled o systému financování, zdravotnictví včetně veřejného zdravotního pojištění.

Studenti se obeznámí se zdravotním stavem české populace a rizikovými skupinami v populaci a jejich zdravotní a sociální charakteristikou.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Z:Janečková H., Hnilicová H., Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009, 978-80-7367-592-9

Z:Hnilicová H., Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího sledování, Praktický lékař č.12/199

Z:Holčík J., Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, Masarykova Universita Brno, 2010, 978-80-210-5239-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

WILKINSON, R., MARMOT, M. Social determinants of health: the solid facts. 2nd

edition. Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe,

2003. 31 s. Dostupný z WWW: .

ISBN 92 890 1371 0.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

1.Cíle zdravotní politiky a zdravotnictví. Role státu ve zdravotní péči. Determinanty zdraví, hlavní rizikové faktory z hlediska zdraví populace.

2.Základy demografie. Hodnocení zdravotního stavu populace. Zdravotní stav obyvatelstva ČR.

3.Nejvýznamnější rizikové faktory ohrožující zdraví české populace.

4.Zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Současné trendy ve vývoji zdravotnických systémů.

5.Financování zdravotnictví: a metody úhrady péče poskytovatelům.

6.Zdravotnické systémy ve světě, hlavní typy a jejich charakteristika.

7.Zdravotnický systém v ČR. Základní principy zdravotnictví v ČR. Veřejné zdravotní pojištění, základní principy a pravidla.

8.Relevantní legislativa: Zákon č. 47/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.

9.Úloha zdravotních pojišťoven.

10.Organizační struktura českého zdravotnictví, síť zdravotnických zařízení. Zdravotní péče, vymezení a její typy. Segmenty zdravotní péče.

11.Způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

12.Kvalita zdravotní péče.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biologie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Zápočet je udělen po úspěšném absolvování všech úkolů v kurzu.

 
VŠCHT Praha