PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Potravinářská biochemie - M320044
Anglický název: Food biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Angelini Jindřiška PharmDr. Ph.D.
Záměnnost : N320071
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na souhrnný popis struktury, vlastností, funkcí a metabolismu jednotlivých složek potravin. Značná pozornost je věnována využití enzymů v průmyslových potravinářských technologiích.
Poslední úprava: Novotná Zuzana (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

využívat získané znalosti při pochopení veškerých souvislostí a složitostí dějů probíhajících v potravinách nebo při jejich skladování a zpracování.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kolektiv, Technologie potravin-Co byste měli vědět o výrobě potravin, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, 2009, 978-80-7418-051-4

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin I, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)

Poslední úprava: Novotná Zuzana (30.01.2018)
Studijní opory -

Knihovna VŠCHT - e-zdroje - knihy: Food Biochemistry and Food Processing

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470277577

Poslední úprava: Novotná Zuzana (25.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro získání zápočtu je nutné připravit a přednést presentaci na dané téma.

Poslední úprava: Novotná Zuzana (25.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, test

2. Struktura, třídění, vlastnosti a funkce aminokyselin a významných peptidů. Metabolismus dusíkatých látek a reakce aminokyselin

3. Potravinářsky významné proteiny.Typy a struktura proteinů - proteiny masa, vajec, mléka a obilovin

4. Enzymy a jejich specifita, účinnost, mechanismus působení. Klasifikace enzymů, enzymová kinetika, faktory ovlivňující aktivitu enzymů, stanovení aktivity enzymů

5. Obecné vlastnosti technických enzymů, zdroje a vývoj nových enzymů

6. Imobilizace enzymů a buněk

7. Hydrolýza proteinů. Hořké peptidy. Proteasy - vlastnosti a využití

8. Třídění, struktura,funkční vlastnosti a metabolismus rostlinných a živočišných lipidů. Lipasy - vlastnosti a využití

9. Třídění, struktura, funkční vlastnosti a metabolismus rostlinných a živočišných (poly)sacharidů. Fermentační technologie

10. Mikrobiální a rostlinné enzymy degradující škrob a polysacharidy buněčných stěn

11. Fyziologické a biochemické změny probíhající během zrání, stárnutí a skladování surovin rostlinného původu

12. Fyziologie stresu. Abiotické a biotické stresory. Signální dráhy u rostlin

13. Rekombinantní technologie. GMO potraviny

14. Strategie a metodologie proteomiky. Bioinformatické databáze v praxi.

Poslední úprava: Novotná Zuzana (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Biochemie II

Chemie potravin

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na výuce. Pro účast na zkoušce je nutné získání zápočtu. Pro něj je nutné vypracovat a přednést přednášku na dané téma. Zkouška se skládá z písemné části.

Poslední úprava: Novotná Zuzana (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.2 5
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 108 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha