PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř histologie, molekulární biologie a genetiky - M320050
Anglický název: Histology, molecular biology and genetics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/5, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Honzík Tomáš prof. MUDr. Ph.D.
Anotace -
Principy molekulárně-genetického vyšetření u pacientů s monogenními onemocněními. Studenti se seznámí s metodami Sangerova sekvenování a masivně paralelním sekvenováním (MPS). Základy histologie a histologické techniky. Studenti se seznámí se základními principy histologické struktury tkání a orgánů. V rámci laboratorních aktivit ve formě demonstrací a samostatné práce se seznámí s rutinní histologickou technikou, histochemií, imunohistochemií a s mikroskopickými metodami.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět izolovat DNA, připravit PCR produkt pro Sangerovo sekvenování. Teoreticky se seznámí s přípravou sekvenační reakce pro Sangerovo sekvenování a přípravou knihovny pro MPS. Studenti budou umět vyhodnotit výsledky sekvenování.

Studenti budou znát metody histologického zpracování tkání. Budou umět nakrájet parafínové řezy a budou umět provést základní histologické barvení. Budou umět pracovat s laboratorním mikroskopem

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Literatura

HISTOLOGICKÁ TECHNIKA - M. Jirkovská, Praha, Galén 2006, 2010

Junquierovy základy histologie - A.L.Mescher, 14.vydání, 1. české, Praha, Galén, 2018

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Sylabus -

Seznámení se s bezpečností práce v laboratoři.

Úvod – principy metod

Práce u počítače - Stažení referenční sekvence – popis struktury genu, lokalizace primerů, délka PCR produktů

Laboratoř - Izolace DNA

Laboratoř - Měření koncentrace izolované DNA

Laboratoř -PCR

Laboratoř - Agarózová elektroforéza - kontrola kvality PCR produktů

Laboratoř teoreticky -Příprava sekvenační reakce, sekvenace

Práce u počítače - vyhodnocování výsledků sekvenování (Sanger, MPS) včetně jejich klinického významu

Bezpečnost práce v histologické laboratoři

Úvod do histologie a histologické techniky

Základy obecné histologie – mikroskopická stavba tkání

Základy speciální histologie – mikroskopická stavba orgánů.

Způsob odběru, fixace a zpracování materiálu pro histologické vyšetření

Laboratoř – krájení histologických řezů na mikrotomu a kryostatu

Základní a speciální barvící metody

Laboratoř – barvení tkáňových řezů metodou hematoxylin-eosin

Principy histochemie a imunohistochemie

Laboratoř – detekce polysacharidů a lipidů

Laboratoř – imunohistochemické detekce

Základy mikroskopie, přehled mikroskopických metod

Laboratoř – mikroskopie preparátů zhotovených při laboratorních prakticích

Laboratoř – demonstrace konfokálního mikroskopu a pracoviště digitální mikroskopie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Klasifikovaný zápočet

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.02.2021)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 60

 
VŠCHT Praha