PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ochrana veřejného zdraví - M320051
Anglický název: Public health and epidemiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bušová Milena RNDr. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
V úvodu se studenti stručně seznámí s náplní oboru Hygiena a epidemiologie a její úlohou v ochraně lidského zdraví a v prevenci nemocí. Na biomedicínském principu jim budou objasněny souvislosti působení faktorů životního a pracovního prostředí na organismus člověka. Předmět je zaměřen na laboratorní analýzy významných markerů poškození lidského zdraví z jednotlivých složek životního i pracovního prostředí, případně benefitních faktorů v prevenci poškození zdraví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)

V průběhu výuky si studenti osvojí analýzy významných vybraných biomarkerů poškození zdraví z pracovního, případně životního prostředí, vody a potravin. Naučí se měřit a vyhodnotit speciální analýzy, které jsou odlišné od běžných biochemických stanovení na automatických analyzátorech. Naučí se obsluhovat měřící přístroje používané v hygienické praxi a vyhodnotit vlastní měření.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)

Tuček, Slámová a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Karolinum 2020.

Zásady práce v chemické laboratoři – on-line: Bezpečnost práce.pdf (vscht.cz)

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)

Pro podporu výuky budou sepsány návody pro předmět: „Laboratorní metody v hygieně pro studenty oboru Bioanalytické laboratorní analýzy v medicíně“ - v přípravě.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)

1. Úvod – bezpečnost práce v chemické laboratoři.

2. Toxikologie prostředí. Toxikologicky významné biomarkery, metody detekce, laboratorní stanovení vybraných markerů. Limity a jejich výpočet, princip.

3. Nutriční toxikologie. Významné kontaminanty potravin. Rezidua pesticidů, rezidua veterinárních přípravků. Procesní kontaminanty, princip vzniku, účinky na organismus, chronická toxicita. Prevence poškození zdraví.

4. Hygienická problematika pitné vody. Balená pitná voda. Mikrobiologické a chemické parametry pitné vody. VÚV T.G.M. mikrobiologická a chemická laboratoř – analytické metody.

5. Návykové látky, kouření, drogová závislost. Diagnostika a markery, metody detekce. Měření vybraných markerů v biologickém materiálu neinvazívními metodami.

6. Pracovní prostředí, rizikové faktory jednotlivých složek pracovního prostředí. Poškození lidského zdraví, prevence, limity. Měřící přístroje pro jednotlivé faktory prostředí, kalibrace, obsluha, měření vybraných faktorů – vypracování protokolu z měření.

7. Analýza vybraných biomarkerů v moči u pracovníků ze ztíženého pracovního prostředí – vypracování protokolu.

8. Kontrola laboratorních protokolů. Test.

9. Zadání zápočtu.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.02.2021)

Klasifikovaný zápočet

Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 60

 
VŠCHT Praha