PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná výpočetní technika - M321003
Anglický název: Applied PC Techniques
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pour Vladimír Ing. CSc.
Záměnnost : N321015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studenti se na jednoduchých příkladech seznámí se základními statistickými pojmy a základními statistickými operacemi. Potřebné matematické operace jsou řešeny s využitím naprogramovaných funkcí v tabulkovém kalkulátoru Excel. Je kladen důraz na vyhodnocování statistických závěrů jak z modelových tak i z reálných provozních dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studenti budou umět:

zvládnout základní statistické a pravděpodobnostní pojmy

zhodnotit statistický soubor pomocí základních statistických charakteristik

využít statistické funkce v MS Excelu ke zpracování souborů dat

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Z: Elektronická nápověda k programu MS Excel

Z: Pavlík, J. a kol.: Aplikovaná statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

http://uchts.vscht.cz/

Metody výuky
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Přednášky, cvičení, samostatné projekty

Závěrečný test

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

1. Parametry základního a výběrového souboru

2. Hodnocení analytických výsledků, chyby měření

3. Testování výsledků

4. Hodnocení pokusně zjištěné závislosti

5. Regrese, korelace, extrapolace a interpolace

6. Vyhodnocení granulometrických spekter

7. Zpracování statistické analýzy na počítačích I. (Excel)

8. Zpracování statistické analýzy na počítačích II. (Excel)

9. Práce s datovými soubory

10. Výpočet statistických charakteristik

11. Regresní metody I.

12. Regresní metody II.

13. Grafická prezentace výsledků I.

14. Grafická prezentace výsledků II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Splněná zkouška z Matematiky I.

 
VŠCHT Praha