PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikrobiologie potravin a kosmetiky - M322004
Anglický název: Microbiology of Food and Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Plocková Milada doc. Ing. CSc.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N322003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakteristiku mikroorganismů spojených s výrobou a kažením potravin a kosmetiky se zvláštním důrazem na skupinu bakterií mléčného kvašení. Na základě poznatků fyziologie a metabolismu mikroorganismů jsou objasněny funkční vlastnosti kultur užívaných pro fermentaci mléka, masa, zeleniny a cereálií a způsoby jejich aplikace. Stručně jsou uvedena mikrobiální rizika spojená s výrobou jednotlivých typů potravin a kosmetických přípravků. V rámci cvičení jsou opakovány znalosti o stavbě buňky a výskytu mikroorganismů v potravinách. Podrobněji jsou probírány kultivační metody stanovení důležitých skupin mikroorganismů a jejich identifikace, základní legislativní dokumenty týkající se potravinářské mikrobiologie a práce s odbornou literaturou.
Poslední úprava: Horáčková Šárka (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

posuzovat mikrobiální rizika spojená s výrobou vybraných kategorií potravin a základních kosmetických přípravků,

uplatnit znalosti o funkčních vlastnostech bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur pro výrobu potravin a pro prodloužení doby jejich údržnosti,

komunikovat s výrobci a kontrolními orgány o mikrobiologické jakosti a bezpečnosti potravin a navrhovat nápravná opatření k jejich zajištění.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: Adams M.R., Moss M.O.:Food Microbiology, RSC Publishing, Cambridge 2008.ISBN 978-0-85404-284-5

D: Fernando Mozzi et al.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Aplications. Blackwell Publishing, 2010. ISBN 978-0-8138-1583-1

Z: Geis P.A.: Cosmetic Microbiology, CRC Press, 2006.ISBN 0-8493-1453-4

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

Materiály jsou k dispozici on line: e-learning.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Mid-term and final tests 20%

Oral examination 80%

Poslední úprava: Horáčková Šárka (23.08.2023)
Sylabus -

1. Viry, prokaryotické a eukaryotické MO důležité z hlediska potr. a kosmet. výrob.

2. Katabolické a anabolické pochody MO spojené s výrobou a kažením potravin a kosmetiky.

3. Vliv vnějších a vnitřních faktorů prostředí při výrobě potravin a kosmetiky na MO.

4. Bakterie mléčného kvašení (BMK) - klasifikace, fyziologie, funkční vlastnosti.

5. Kultury pro potravinářské výroby: funkce, princip výroby, vady, kontrola.

6. Kultury pro fermentaci mléka, masa, ovoce, zeleniny, cereálií a způsoby jejich aplikace.

7. Mikrobiální rizika při zpracování mléka na nefermentované výrobky.

8. Mikrobiální rizika výroby másla, MSK, olejů, tuků a emulgovaných tuků.

9. Fermentované mléčné nápoje, princip výroby, stabilita BMK, vady.

10. Mikrobiologie hlavních skupin přírodních sýrů a tavených sýrů, využití syrovátky.

11. Mikrobiální rizika při zpr. obilovin,výrobě pekařských, cukrářských a těst.výrobků.

12. Mikrobiální rizika při zpracování ovoce, zeleniny, výrobě hotových pokrmů a lahůdek.

13. Mikrobiální rizika při zpracování živočišných produktů, fermentace masných výrobků.

14. Mikrobiální rizika kosmetických výrob.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie B320007

Poslední úprava: Horáčková Šárka (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha