PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická bezpečnost potravin - M323001
Anglický název: Chemical Food Safety
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AM323001, N323012, N323012A
Je záměnnost pro: AM323001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět přináší komplexní souhrn informací o problematice chemické bezpečnosti potravin s akcentem na nové, aktuální problémy. Pozornost je věnována rizikovým složkám potravin, které vznikají při zpracování potravin a potravinových surovin z běžných prekurzorů, dále bude zaměřena na přídatné látky používané v potravinách a v neposlední řadě na kontaminanty různého původu, ať již látky pocházející z životního prostředí, aplikace v zemědělství či materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami. U jednotlivých "cizorodých" látek jsou diskutovány fyzikálně-chemické i toxikologické aspekty, pozornost je zaměřena i na možnosti ochrany konzumentů, resp. minimalizaci jejich dietární expozice těmito škodlivinami.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (28.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit chemickou bezpečnost potravin

Navrhnout postupy, jak snížit možnosti vzniku nežádoucích látek v potravinách v průběhu jejich zpracování a skladování

Navrhnout možnosti, jak snížit expozici populace cizorodým látkám z diety

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (28.01.2018)
Literatura -

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

D: Motarjemi, Y.,Moy, G.,; Todd, E. C. D: Encyclopedia of food safety, 1st ed., Academic Press, 2014, 0124200338

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (25.06.2024)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.who.int/en/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Sylabus -

1. Chemická bezpečnost potravin, vymezení pojmů, legislativní aspekty

2. Přehled významných skupin sloučenin spojovaných s chemickou bezpečností potravin

3. Látky vznikající při výrobě potravin – procesní kontaminanty

4. Přírodní toxické látky – nejvýznamnější skupiny, legislativní aspekty

5. Mykotoxiny a další přírodní toxiny

6. „Nové“ rizikové skupiny chemických sloučenin, globální ochrana potravního řetězce

7. Charakterizace vlastností exogenních kontaminujících látek, průnik do potravních řetězců

8. Perzistentní organické polutanty

9. Moderní pesticidy a veterinární farmaka, bioprodukty

10. Toxické kovy, dusičnany, radionuklidy

11. Přídatné látky (potravinová aditiva) - nejvýznamnější skupiny, E – kódy

12.-14. Významné skupiny chemických kontaminatů dle potravinových komodit

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhájení semestrálního projektu.

Písemná a ústní zkouška.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha