PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy - M323008
Anglický název: Physiology and Pathophysiology of Human Nutrition
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://jan.panek@scht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cahová Monika RNDr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N323021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje s fyziologií gastrointestinálního traktu a souvisejícími orgány a procesy, s trávením a metabolismem jednotlivých živin. Pathofyziologie výživy seznamuje posluchače s poruchami fyziologických procesů gastrointestinálního traktu a se základy výživy a dietetiky v léčbě a prevenci chorob hromadného výskytu.
Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vysvětlit význam a funkci jednotlivých částí gastrointestinálního traktu a interakce se střevním mikrobiomem

Vysvětlit význam a funkci jater, ledvin a pankreatu

Objasnit změny, ke kterým dochází v organismu při poruchách gastrointestinálního traktu a výše uvedených orgánů

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Literatura -

Z: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2

D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X

D: Lukáš K., Žák A. Gastroenterologie a hepatologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1787-6

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Rokyta R.a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4867-2

Z: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7

D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9

Z: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Svačina, Š. a kol. Poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-807-2626-762.

D: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin. Ossis, Tábor, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6

D: Vokurka M. a kol. Velký lékařský slovník. 10. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2015. ISBN 978-80-7345-456-2

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/index.html

https://study.com/academy/topic/gastrointestinal-anatomy-and-digestion.html

https://www.youtube.com/watch?v=KCGK2zSpA6o (video, digestive system anatomy and physiology)

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Význam hlavních živin, esenciálních látek a mikronutrientů ve výživě

2. Fyziologie gastrointestinálního traktu I

3. Fyziologie gastrointestinálního traktu II (interakce hostitele a střevního mikrobiomu: trávení, imunita, vliv na nervovou soustavu)

4. Funkce a úloha jater a pankreatu

5. Vstřebávání a transport živin, úloha krevního a lymfatického oběhu ve výživě

6. Endokrinní žlázy, hormonální regulace trávení a metabolismu nutrientů

7. Regulace a poruchy metabolismu vápníků a dalších minerálních látek

8. Vylučování látek, úloha ledvin; příčiny a důsledky poruch funkcí ledvin

9. Výživa a poruchy příjmu potravy

10. Poruchy trávení a metabolismu sacharidů; výživa v prevenci a terapii diabetu

11. Výživa v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob a dyslipidemií

12. Výživa v prevenci a terapii nádorových onemocnění

13. Výživa v prevenci a terapii chorob gastrointestinálního traktu, pankreatu, jater a žlučníku

14. Potravní intolerance a alergie, výživa při dně

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Vstupní požadavky -

Chemie potravin, Biochemie

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin, Biochemie

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: zápočet, ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšná obhajoba individuálního projektu (zápočet) + absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Pánek Jan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha