Balení potravin - M324001
Anglický název: Food Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324026
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních funkcí obalu při zpracovává potravin, zejména na jeho funkci ochrannou. Porozumění principů konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Důraz je kladen i na hygienické aspekty obalů potravin a vliv systémů balení na životní prostředí. V základních rysech jsou zmíněny i principy balících strojů.
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout systém balení pro daný potravinářský výrobek včetně specifikace funkčních vlastností vhodných obalových materiálů

Specifikovat možnosti použití určitého obalového materiálu při zpracování potravin

Patřičně komunikovat s výrobci a dodavateli obalových prostředků pro potravinářské výroby

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Literatura -

Z: Čurda D., Balení potravin, SNTL, Praha 1982

D: Arvanitoyannis I., Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, CRC Press, 2012, 978-1-43-980044-7

D: Coles R. a kol., Food Packaging Technology, Blackwell, 2003, 978-0849397882

D: Robertson G.L., Food Packaging: Principles and Practice, Third Edition, CRC Press, 2012,978-1-4398-6241-4

Poslední úprava: Vápenka Lukáš (11.09.2023)
Studijní opory -

Skripta balení potravin: Dobiáš J., Vápenka L., Votavová L., Balení potravin, Praha 2019 (https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-052-2)

E-learning: Balení potravin (https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=390)

Poslední úprava: Vápenka Lukáš (11.09.2023)
Sylabus -

1. Ekonomie balení potravin, požadavky na obal

2. Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace - dřevo, tkaniny

3. Papír

4. Kovy

5. Sklo,polymerní obalové materiály - klasifikace, obecné charakteristiky

6. Přírodní polymery, modifikované přírodní polymery

7. Syntetické polymery - polyolefíny a jejich kopolymery

8. Vinylové, akrylové a dusíkaté polymery

9. Polyestery, epoxidové pryskyřice, aminoplasty, fenolplasty. Lepidla

10. Potiskování obalů, ochranná funkce obalů, principy aktivního balení

11. Ochrana před mechanickýmizměnami, změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními ději

12. Obal a změny teploty, balení pro mikrovlnný ohřev

13. Ekologické aspekty balení potravin, ekobilance, migrace složek obalů do potravin

14. Základní principy konstrukce balících strojů

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Principy úchovy potravin

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)