PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Struktura a reaktivita - M342002
Anglický název: Structure and Reactivity
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342003
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů a mechanismů v moderní organické chemii. Pozornost je především věnována struktuře organických sloučenin a jejich reaktivitě, což je předpokladem pro širší pochopení organické chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

Důležité základy z oblasti molekulární struktury (AO, MO) a struktury organických sloučenin (izomerů)

Posuzovat reaktivitu organických sloučenin (termodynamika a kinetika)

Reakční mechanismy základních organických reakcí (nukleofilní substituce, adice, eliminace…)

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Z: Mark G. Moloney: Structure and Reactivity in Organic Chemisty, Wiley-Blackwell, 2008, 978-1405114516

Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005, 80-7080-561-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-561-9/anotace/

Sylabus -
Poslední úprava: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D. (26.08.2020)

1. Vaznost (atomová struktura, kovalentní vazba)

2. Struktura (konfigurace, konformace)

3. Reaktivita (termodynamická, kinetika, …)

4. Meziprodukty (karbkationty, karbanionty, radikaly, karbeny, benzyny, keteny)

5. Kyseliny a báze (Lowryho-Brønstedova teorie)

6. Nukleofilní substituce (SN1 reakce, SN2 reakce, syntetické aplikace)

7. Adiční reakce (AE, AN, adice ketenů, syntetická aplikace)

8. Eliminační reakce (eliminace, oxidační procesy, …)

9. Aromatická substituce (aromaticita, reakce)

10. Postupné adiční a eliminační reakce (adičně-eliminační reakce, metateze, …)

11. Radikálové reakce (generování radikálu a následné reakce)

12. Kaplingové reakce (Pd-katalyzované reakce, reakce katalyzované jinými prvky)

13. Pericyklické reakce (molekulové orbitaly, pericyklické reakce, syntetické aplikace)

14. Aldolová reakce a kondenzace,Claisenova reakce, konjugovaná adice

15. Druhy nekovalentních vazeb (vodíková vazba v bioorgnických molekulách …)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D. (27.02.2018)

Organická chemie I, nebo Organická chemie A a B

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D. (27.02.2018)

Napsání započtového testu, zkouškového testu a ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha