PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Izolace a separace molekul - M342005
Anglický název: Isolation and Separation of Molecules
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na vybrané technologické postupy z pohledu výběru z alternativních metod a možností, jak ovlivnit účinnost a kapacitu těchto operací. Akcentuje uživatelský pohled na jednotkové technologické operace.
Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout vhodnou izolační metodu

Optimalizovat účinnost a kapacitu izolační metody

Vybrat vhodnou separační metodu

Mít přehled o technologických aspektech probíraných izolačních a separačních metodách

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Literatura -

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní opory -

Vlastní texty přednášek

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Sylabus -

1. Úvod, formulace problému, charakterizace procesů

2. Odstranění pevných částic: filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace a odstřeďování

3. Metody úpravy suspenze, vliv elektrolytů, teploty, iontové síly, sorbentů

4. Extrakce a adsorpce, porovnání základních parametrů (rovnováha, přetržitost, účinnost, kapacita, selektivita)

5. Extrakce vsádková, kontinuální, Craigova, vliv pH, tvroba iontových párů

6. Adsorpce vsádková, kontinuální, na pevném loži sorbentu (aproximace)

7. Chromatografie: sorbenty, instrumentace, provedení, výběr mobilní fáze

8. Chromatografie: Gaussova rovnice, Poissonovo rozdělení, výtěžek a čistota frakcí

9. Chromatografie: převod na větší množství

10. Srážení, elektroforesa

11. Elekrodialýza, isoelektrická fokusace

12. Krystalizace, sušení

13. Ekonomické aspekty alternativních metod, regenerace rozpouštědel, bezpečnost provozu

14. Metody výběru

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie

Matematika v rozsahu Matematiky I

Obecná a anorganická chemie

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování zápočtového testu minimálně na 50 %.

Ústní zkouška.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha