PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Izotopově značené sloučeniny - M342007
Anglický název: Labelled Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlíček Libor doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N342012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na přípravu a použití sloučenin isotopicky značených jak stabilním tak radioaktivním isotopem v chemii, biologii a medicíně. Diskutovány budou speciální aspekty tohoto oboru (syntéza v měřítku ng až mg, nomenklatura, radiolýza, isotopový efekt a hygiena ionizujícího záření).
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zásadní aplikace značených sloučenin ve výzkumu v přírodních vědách, ve vývoji léčiv a v praktické medicíně

Popsat syntézy těchto sloučenin s důrazem na souvislosti a na druhé straně na odlišnosti od obvyklé syntetické chemie organických sloučenin

Formulovat opatření a bezpečnost práce, které provázejí hygienu záření

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Literatura -

Z: Navrátil O., Hála J., Kopunec R., Macášek F., Mikulaj V., Lešetický L. Nuclear chemistry, Academia, Praha 1992.

Z: Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol.: Nukleární medicína, p3k, Praha 2007.

Z: Chalabala M. a kol : Technologie léků /Galén 1997/

D: Evans E. A., Oldham K. G.: Radiochemicals in Biomedicinal Research , John Wiley and Sons

D: Evans E. A., Tritium and its compounds, Butterworths, 2. ed.

D: Murray A., Williams D.L.: Organ. Syntheses with Isotopes

D: Donald G.: Syntheses with Stable Isotopes

D: Thomas A. F.: Deuterium Labeling in Organic Chemistry

D: http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm

D: http://www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/fluorescence/Default.htm

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní opory -

Sylaby přednášek se vzorci a reakčními schématy

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Sylabus -

1. Definice pojmů a veličin v oboru ZS, hist. přehled, význam ZS, průniky do jiných oborů, literatura

2. Tipy radioaktivních přeměn, kinetika radioaktivních přeměn, interakce ionizujícího záření (IZ) s hmotou, další fyzikální principy v oboru ZS

3. Dozimetrie IZ (detektory: ionizační, scintilační, integrální dozimetrické metody)

4. Principy hygieny IZ. Definice veličin, základní znalosti o působení IZ na úrovni molekul, buňky, organismu, hygienické poznatky, účinky IZ

5. Ochrana před IZ, východisko LNT, přístup ALARA. Poučení z významných jaderných havárií

6. Radiojod, značení pro imunochemické stanovení (RIA, IRMA, REA, RRA, FPIA, …)

7. Zvláštnosti chemie ZS (isotopový efekt, nomenklatura ZS, stabilita ZS, zvláštnosti dané mikroměřítkem syntézy � mg až ng )

8. Přehled použití ZS � ekvivalence chemických vazeb, tautomerie, mechanismy reakcí, biochemické dráhy, vnitřní enzymový přenos, metabolický obrat, receptorové studie, vývoj léků

9. Značené sloučeniny isotopy vodíku. Vlastnosti [3H]-sloučenin, jejich syntéza

10. Sloučeniny značené nuklidem 14C, sloučeniny značené 32P nebo 33P nuklidem

11. Značení stabilními nuklidy (2H, 13C). Oblasti jejich aplikací, požadavky na ně kladené, syntéza

12. Nukleární medicína - diagnostika (funkční diagnostika, "ideální zářič" � čistý gama, pozitronová tomografie � PET, "kraťasy"), terapie

13. Analýza značených sloučenin

14. Chemie ZS vybraných struktur (peptidy,…)

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I nebo Organická chemie A

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen ústní zkouškou

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha