PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek - M342009
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Selected Chapters
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Záměnnost : N342011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na přírodní látky a seznamuje studenty s jejich nejdůležitějšími představiteli a to z pohledu nejnovějších poznatků. Pro každou skupinu látek uvádí jejich výskyt v přírodním materiálu, biologické vlastnosti a podrobně diskutuje syntetické postupy vedoucí k jejich přípravě. Zabývá se též praktickým a průmyslovým využitím jednotlivých skupin přírodních látek.
Poslední úprava: MORAVCOJ (01.03.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Klasifikovat přírodní látky do jednotlivých skupin přírodních látek

Identifikovat zdroje přírodních látek vhodné pro laboratorní nebo průmyslové využití

Navrhnout syntetické postupy pro požadované skupiny přírodních látek

Uvést základní přehled využití jednotlivých skupin

Poslední úprava: MORAVCOJ (01.03.2018)
Literatura -

Z: Kefurt K., Interní texty, VŠCHT.

Z: Čopíková J., Chemie a analytika sacharidů, VŠCHT 1997.

Z: Černý M., Trnka T., Sacharidy I, pds 1995.

D: Vodrážka Z., Biochemie, 2. vyd., Academia 1996.

D: Bláha K. (red.), Chemie přírodních látek, UMCH 1982.

D: Boons G.J. (red.), Carbohydrate Chemistry, Blackie 1998.

D: Steglich W., et al. (red.), Natural Products, Thieme 2000.

D: Budavari S. (red.), The Merck Index 12th ed., Merck Whitehouse Station, 1996.

D: Kocienski P.J.: Protecting Groups, Corrected Edition, Thieme Stuttgart, 2000.

D: McOmie J.F.W.: Protective Groups in Organic Chemistry, Plenum Press London, 1973.

Z: Greene T., Wuts P.G.M.: Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd ed., Wiley NY, 1999.

D: Staněk J., Černý M., Kocourek J., Pacák J.: The Monosaccharides, Publishing House of Czechoslovak Academy of Science, Prague 1963.

D: Ferrier R.J., Collins P.M.: Monosaccharide chemistry, Penguin Books, Middlesex 1972.

Z: Pacák J.: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1978.

Z: Pacák J.: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha 1998.

D: Lewis D. E.: Organic Chemistry, A modern Perspective, WCB, Wm. C. Brown Publishers, London 1996.

D: Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.: Organic Chemistry, University Press, Oxford, 2001.

D: Nomenclature of Carbohydrates, Carbohydr. Res. 297, 1-97 (1997).

D: Blackburn G.M., Gait M.J. (Eds), Nucleic Acids in Chemistry and Biology, 2nd ed., OUP, Oxford, 1997.

Z: McMurry J., Organic Chemistry, Brooks Cole, Pacific Grove 2000.

D: Berg J, Tymoczko JL, Stryer L, Biochemistry, Freeman, NY, 2002.

D: časopis Chemické listy

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/lam/new/vkzchpl.htm

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Sylabus -

1. Přírodní látky jako zdroj inspirace organického, potravinářského chemika, ekologa a farmaceuta.

2. Výskyt a role sacharidů v přírodě.

3. Nomenklatura monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů.

4. Strategie použití chránících skupin. Princip orthogonality.

5. Syntéza amino-, thio-, fluoro- a deoxyderivátů sacharidů, jejich biologická aktivita a role v přírodě.

6. Steroidy, jejich nomenklatura, přírodní výskyt a možnosti syntetického využití.

7. Terpeny a oligopeptidy v přírodě a regulaci biologických dějů. Syntetické využití. Syntéza peptidických knihoven.

8. Přírodní glykosidy a malé konjugáty se steroidním, terpenickým a flavonoidnim aglykonem, výskyt, role a syntetické postupy vedoucí k nim.

9. Polysacharidy rostlinného a živočišného původu.

10. Glykoproteiny. Glykolipidy a glykofosfolipidy. Glykosylaminoglykany.

11. Cukry jako součást nukleových kyselin, jejich synthetické využití. Nomenklatura nukleosidů a nukleotidů.

12. Přírodní látky jako stavební kameny supramolekul a nanozařízení.

13. Použití vybraných přírodních látek a jejich derivátů ve farmakologii.

14. Zneužití vybraných přírodních látek a jejich derivátů jako rekreačních a návykových látek. Prekursory.

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Udělení zápočtu je vázáno absolvováním zápočtového testu s výsledkem minimálně 50 %. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: MORAVCOJ (01.03.2018)
 
VŠCHT Praha