PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř izotopově značených sloučenin - M342012
Anglický název: Isotopically Labelled Compounds: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlíček Libor doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N342017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře seznamují se základními bezpečnostními opatřeními a praktickými návyky při práci v radiochemické laboratoři. Prakticky předvádí Geiger-Müllerovu trubici a v rámci jednotlivých úloh se studenti seznámí se stanovením poločasu rozpadu isotopů, scintilační metodou, metodou RIA nebo IRMA a aplikacemi v chromatografii HPLC, TLC. Zahrnuje též exkurzi na specializovaných pracovištích pro nukleární medicínu.
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní praktická bezpečností opatření a návyky pro práci v radiochemické laboratoři

provádět základní manipulace a stanovení radioaktivních izotopů

aplikovat radiochemické metody v dalších oblastech analytické, organické a medicinální chemie a biochemie

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Literatura -

Z: Jiří Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, FJFI ČVUT, 1987

Z: Návod komerčního kitu firmy Beckman Coulter-Immunotech (k úlohám RIA IRMA )

Z: Havlíček L.: Návody k laboratořím

D: Něsmejanov A. N. a kol.: Radiochemické praktikum, SNTL Praha, 1959

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Studijní opory -

Sylaby přednášek se vzorci a reakčními schématy

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce, vstupní písemný test z hygieny záření, jeho vyhodnocení a seminář

2. Test čistoty práce, kontaminace pracovního místa, správné laboratorní návyky v radiochemické laboratoři

3. Pracovní charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerovy trubice

4. Stanovení poločasu rozpadu draslíku isotopu 40

5. Syntéza deuterované sloučeniny hydrogenací deuteriovým plynem nebo dehalogenací

6. Stanovení isotopologního složení MS deuterované sloučeniny připravené v předchozí úloze

7. Měření aktivity scintilační metodou

8. HPLC s radioaktivním detektorem

9. Radionuklidy v genetické souvislosti - dělení mateřského a dceřiného nuklidu extrakcí, stanovení výtěžku

10. Stanovení metodou RIA nebo IRMA

11. Exkurze pracoviště syntézy sloučenin pro nukleární medicínu 90mTc

12. Exkurze pracoviště syntézy sloučenin pro pozitronovou emisní tomografii

13. TLC radioaktivních látek

14. Odevzdání protokolů, seminář

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie 1

Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
 
VŠCHT Praha