PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř isolačních a separačních metod - M342021
Anglický název: Isolation and Separation Methods: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N342018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat s malými množstvími organických látek, tedy s principy kvalifikované syntézy. Experimentální úlohy jsou koncipovány tak, aby student získal zkušenosti s izolací a separací biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů v množství dostatečném pro jejich identifikaci.
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Izolovat a purifikovat malá množství látek z přírodních materiálů

Pracovat s chemickým nádobím určeným pro semimikropreparativní měřítko

Navrhovat postupy a aparatury vhodné pro práci s malými množstvími látek

Provádět spektrální a další charakterizaci z malých množství izolovaných látek

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Literatura -

Keil B.: Laboratorní technika organické chemie, NČSAV, Praha 1963

Pošta A., Fikar J., Hemer I., Liška F.: Laboratorní technika a bezpečnost práce, SNTL, Praha 1981

Mayo D. W., Pike R. M., Butcher S. S.: Microscale Oganic Laboratory , John Wiley and Sons, Inc., 2nd ed., New York 1989

Návody do laboratoře dostupné na webových stránkách ústavu a e-learningovém portálu

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Studijní opory -

Návody do laboratoří dostupné na webové stránce ústavu a e-learningovém portálu

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Sylabus -

Během 14 týdnů semestru budou studenti řešit následující úlohy:

1. Bezpečnost práce v laboratoři, sestava aparatur pro práci v mikroměřítku, technika práce

2. Izolace kofeinu z čaje, extrakce, sublimace, teplota tání

3. Isolace trehalosy z kvasnic, deproteinizace, HPLC ověření čistoty preparátu

4. Izolace piperinu z pepře, extrakce, dekantace, TLC, krystalizace

5. Izolace betulinu z březové kůry, extrakce, krystalizace, derivatizace pro GLC stanovení

6. Izolace cinnamaldehydu ze skořice destilací s vodní parou, GLC analýza extraktu, IČ spektrum

7. Izolace D-glukosaminu z krabích krunýřů, dekalcifikace, hydrolýza, krystalizace, 1H NMR charakterizace

8. GLC analýza cinnamaldehydu

9. Vypracování protokolů a odevzdání preparátů

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů.

Odevzdání laboratorních protokolů ke každé práci.

Poslední úprava: MORAVCOJ (23.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 70

 
VŠCHT Praha