PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborná praxe - M352001
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Je záměnnost pro: AM352001
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

1.Orientovat se v prostředí výrobních, obchodních, výzkumných a správních institucí

2.Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami společenské praxe

3.Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

4.Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb, vpracování protokolu o průběhu exkurze

 
VŠCHT Praha